Immunicum AB: Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016

Göteborg den 26 oktober 2016 – Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, fattades huvudsakligen följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 26 september 2016 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning.

Disposition avseende bolagets resultat
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016. Årsstämman beslutade vidare att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 114 653 179 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 137 882 043 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Agneta Edberg, Martin Lindström, Magnus Nilsson och Magnus Persson. Bengt Furberg avböjde omval. Årsstämman beslutade om nyval av Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm som styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman valde till ny revisor det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Jan Malm utses som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med maximalt 1 185 000 kronor, baserat på ett räkenskapsår omfattande en period av tolv månader, att fördelas på följande sätt: ordföranden 295 000 kronor, övriga ledamöter 125 000 kronor vardera, ledamot som är ordförande i revisionsutskott 35 000 kronor, ledamot som är medlem i revisionsutskott 15 000 kronor, ledamot som är ordförande i vetenskapligt råd 50 000 kronor, ledamot som är medlem i vetenskapligt råd 25 000 kronor. Ingen övrig ersättning för utskottsarbete ska utgå. Årsstämman beslutade vidare att det, utöver styrelsearvodering, för styrelsen som helhet kan utgå sammanlagt högst 100 000 kronor för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete samt att styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera arvoderingen givet att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 5 040 000 aktier. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 16,3 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal.

Beslut omläggning av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår till kalenderår samt att förkorta det innevarande räkenskapsåret till att omfatta perioden 1 juli 2016 till 31 december 2016.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen på så sätt att bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår och på så sätt att det inte längre ska vara möjligt att utse styrelsesuppleanter.

Beslut om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare på så sätt att gränserna för rörlig ersättning höjdes från högst tre ordinarie månadslöner till högst 35 procent av den ordinarie fasta ersättningen.

För ytterligare information kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Immunicum
Telefon +46 (0)70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 14:00 CET.

Keep reading

Immunicum AB Announces Carlos de Sousa as New CEO to take the Company to its Next Stage of Development