IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 (JULI-JUNI)Halvåret jan-juni 2013 jämförelse med juli-dec 2012

»» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 710 928 SEK (-2 177 046)

»» Resultatet per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,11)

Räkenskapsåret 2012/2013 jämfört med 2011/2012

»» Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 6 887 974 SEK (-4 240 891)

»» Antal aktier vid periodens utgång var 13 775 000 (7229)

»» Genomsnittligt antal aktier var 13 703 151 (6857)

»» Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (-587)

»» Eget kapital per aktie uppgick till 1,78 SEK (613)

»» Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,6 MSEK (5,8)

»» Antal anställda vid periodens slut var 4 (2)

»» Soliditeten uppgick till 92% (73%)

Rörelsens kostnader uppgick till 7,0 MSEK (4,3 MSEK). Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror främst på införande av ny redovisningsprincip gällande balanserade forsknings- och patentkostnader, 1,3 MSEK (1,6 MSEK), samt högre personalkostnader.

VD KOMMENTERAR

Det gångna året har varit händelserikt och mycket spännande för oss på Immunicum. I samband med en övertecknad nyemission i våras genomfördes en framgångsrik listning på NASDAQ OMX First North. Bolaget kunde i och med detta ta in 21,4 MSEK och välkomna nästan 900 nya aktieägare till Bolaget. Det stora intresset att teckna våra aktier resulterade också i en riktad emission till ett fåtal större investerare om totalt ytterligare 8,8 MSEK och vi känner oss nu trygga i att kunna uppnå målen på kort sikt och fullfölja pågående och planerade kliniska fas I/II-studier. Den senaste tiden har vi också noterat ett ökat intresse för Immunicums aktier på handelsplatsen, vilket naturligtvis är glädjande. Allt fler börjar intressera sig för Bolaget och projekten vilket bådar gott inför framtiden.

Uppmuntrande kliniska data på metastaserande njurcancer

Den pågående studien på patienter med metastaserande njurcancer är en så kallad öppen studie, vilket bland annat innebär att vi kontinuerligt tar emot information om hur de behandlade patienterna mår. För oss har det varit oerhört spännande och motiverande att följa utvecklingen. Merparten av patienterna har vi inte följt tillräckligt länge ännu för att adekvat kunna uttala oss om eventuell antitumöreffekt och förbättrad överlevnad. Alla patienterna är i livet och enligt information som vi har tidigare givit i diverse pressmeddelanden finns det också starka belägg för INTUVAX® förväntade verkningsmekanismer. Viktigast av allt är att behandlingen hittills inte har orsakat några allvarliga biverkningar, särskilt som existerande godkända behandlingar ofta är förknippade med en mängd biverkningar. Vi förväntar oss att slutrapportera studien i början av nästa år och har redan nu påbörjat planeringen av fas II-studien.

Start studie på primär levercancer

Sommaren 2013 godkände Läkemedelsverket vår ansökan om start av ytterligare en klinisk prövning, nu på primär levercancer. Dessa patienter är allvarligt sjuka och även om detta innebär en extra utmaning så ser vi fram emot att studera effekterna av INTUVAX® även på denna svåra indikation. Levercancer är en relativt ovanlig cancerform i västvärlden men väldigt utbredd i framför allt Asien. WHO räknar med att levercancer kan bli den mest vanliga cancertypen i världen redan år 2020.

Ny patentansökan och optimering av den storskaliga produktionsprocessen

Under slutet av förra året skickade vi in en ny patentansökan för att skydda processen för storskalig produktion av våra vaccinceller. Vid ett godkännande förstärker vi därmed skyddet för våra produkter fram till 2032. Vårt vaccin är det första i världen som baseras på dendritceller från friska blodgivare och med Immunicums egenutvecklade produktionsprocess kan vi producera vaccinet storskaligt och mycket mer kostnadseffektivt än konkurrerande cancervacciner.

Ökat fokus på partnerskap

Immunicums strategi är att utlicensiera sina projekt tidigast efter genomförda fas II-studier. Vi har noterat att intresset från läkemedelsindustrin för terapeutiska cancervacciner har ökat markant den senaste tiden, vilket inte minst märktes på årets viktigaste cancerkonferens, ASCO, American Society of Clinical Oncology. Under augusti rapporterades tre större cancervaccinaffärer, varav två avsåg projekt i relativt tidig fas. AstraZeneca köpte nyligen upp Amplimmune, som har ett projekt I fas I och två projekt i preklinsk fas, för omkring 3,2 miljarder kronor och Bayer ingick nyligen ett prekliniskt forskningssamarbete med Compugen i en affär värderad till totalt ca 3,5 miljarder kronor.

Citigroups analytiker förutspådde tidigare i år att marknaden för cancerimmunterapier kommer värderas till upp emot 35 miljarder dollar årligen och att 60% av alla cancerbehandlingar kommer innehålla någon form av immunterapi inom 10 år, ett scenario som i så fall skulle innebära att Immunicum med sina produkter har positionerat sig på ett av världens största och mest spännande läkemedelssegment.

Jamal El-Mosleh, verkställande direktör.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012/2013

»» I december skickade Immunicum in patentansökan, EP12197687.2, för att skydda processen för storskalig produktion av INTUVAX® och SUBCUVAX®.

»» Vid styrelsemöte den 12:e februari 2013 beslutades att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission till allmänheten och om en notering på NASDAQ OMX First North. Emissionsbeslutet skedde med stöd av det bemyndigande att emittera aktier som beslutades på Bolagets årsstämma den 19:e december 2012. Emissionsbeslutet innebar att Immunicums aktiekapital kunde ökas med högst 133 750 kronor genom utgivande av högst 2 675 000 nya aktier.

»» I mars tog Immunicum in 21,4 MSEK i en övertecknad nyemission och välkomnade därigenom nästan 900 nya aktieägare.

»» Med anledning av det stora intresset för investeringar i Immunicum beslutade styrelsen den 28:e mars att genomföra en riktad emission till professionella investerare om totalt 8,8 MSEK. Störst bland dessa var LMK Forward AB.

»» I mars beslutade Vinnova att ge Immunicum ett utvecklingsbidrag på totalt 470 000 kr från programmet “Forska & Väx” för att utveckla Bolagets tillverkningsprocess mot industristandard. Projektet kommer att genomföras tillsammans med Cancer Centrum Karolinska som bidrar med unik kompetens inom tillverkning av avancerade cellterapier.

»» Den 18:e april beslutade NASDAQ OMX Stockholm att uppta Immunicums aktier för handel på First North. Första handelsdag var den 22:a april.

»» I maj rapporterade Immunicum, i en statusuppdatering, lovande data från den pågående kliniska prövningen i metastaserad njurcancer.

»» Under juni erhöll Immunicum varumärkesskydd för INTUVAX® och SUBCUVAX® samt förlängd SME-status från den Europeiska Läkemedelsmyndigheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

»» Den 1:a juli anställdes Henrik Elofsson som Chief Operating Officer.

»» Den 22:a juli godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk prövning på primär levercancer.

»» Under augusti rapporterade Immunicum att den sista patienten i den pågående kliniska prövningen på metastaserad njurcancer nu hade erhållit sin avslutande dos av INTUVAX®.

»» Immunicums styrelse har beslutat att från och med den 1 juli 2012 ändra redovisningsprincipen för aktivering av utvecklings- och patentutgifter. Den tidigare principen angav aktivering i tidig fas av läkemedelsutveckling. Den ändrade principen innebär att aktivering tidigast kan ske då projekten kommit in i fas III. Den nya principen speglar bättre de stora risker som projekt i tidig fas löper. Effekten av bytet av princip innebär att Immunicums utvecklingsutgifter hädanefter kostnadsförs löpande och att tidigare aktiverade utgifter tagits bort från balansräkningen och därigenom minskat det egna kapitalet. Den ackumulerade effekten uppgår till – 3 194 967 kr.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Jamal El-Mosleh,
e-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com
telefon: 0703 31 90 51.

OM IMMUNICUM AB

Immunicum utvecklar terapeutiska cancervacciner. Huvudprodukten är baserad på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller. Dendritcellens roll har funnits så pass central i alla immunsvar att dess upptäckare tilldelades Nobelpriset i medicin 2011.

Immunicum planerar att kontinuerligt genomföra kliniska prövningar för att validera vaccinets effekt i människa inom olika cancerindikationer. Just nu håller en klinisk fas I/II-prövning på att avslutas på patienter med metastaserande njurcancer. Bolaget har även erhållig godkännande från Läkemedelsverket att starta ytterligare en klinisk prövning på primär levercancer med förväntad start runt kommande årsskifte.

Immunicum har idag ett registrerat patent i Sverige och ett i Europa där Bolaget valt att gå vidare och validera patentet i totalt ytterligare 11 länder. Immunicum har dessutom skickat in sex ytterligare patentansökningar som är under granskning.

Aktien

Immunicums aktier är sedan den 22:a april 2013 listade på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU. Antalet aktier i Bolaget per 30:e juni 2013 uppgår till totalt 13 775 000 stycken.

Läs mer om Immunicum på: www.immunicum.se.

Fortsätt läsa

Mendus tillkännager erhållande av finansieringsåtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group