IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014 (JULI-JUNI)Göteborg, 2014-09-17 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Räkenskapsåret 2013/2014 jämfört med 2012/2013

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -16,2 MSEK (-6,9)
   
 • Antal aktier vid periodens utgång var 20 030 000 (13 775 000)
   
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,81 SEK (- 0,50)
   
 • Eget kapital per aktie uppgick till 5,00 SEK (1,78)
   
 • Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 107,8 MSEK (25,6)
   
 • Antal anställda var vid periodens slut 5 (4)
   
 • Soliditeten uppgick till 92 % (92)

 

Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till 17,2  MSEK (7,0 ). Kostnadsökningen är enligt plan jämfört med föregående år och beror främst på det utökade kliniska programmet.

De kliniska prövningskostnaderna under verksamhetsåret för de tre prövningarna uppgick till 6,3 MSEK (1,4).

Personalkostnaderna ökade till 4,1 MSEK från 2,5 MSEK året innan.

 

VD har ordet

 

Sju av de tolv patienter med njurcancer som behandlats med INTUVAX inom ramarna för vår fas I/II-studie är fortfarande är vid liv, vilket gör oss hoppfulla om att INTUVAX kan komma att ingå som en del av standardbehandling för njurcancer i framtiden. Medianöverlevnaden för patienter med dålig prognos fortsätter öka och närmar sig nu en dubblering av vad som kan förväntas med de läkemedel som idag används för att behandla njurcancer.

Dessa data har rönt stor internationell uppmärksamhet, inte minst i samband med Immunicums presentationer vid världens största cancerkonferens – ASCO – i somras och senast vid en cancervaccinkonferens i London. Vi ser nu fram emot att presentera våra studieresultat på Cancer Research Institutes årliga cancerimmunterapikonferens i New York i oktober.

Planeringen av vår fas II-studie på patienter med metastaserande njurcancer är i full gång och vi räknar med att studien ska kunna starta någon gång i början av 2015. Vi avser att teckna avtal med en licenspartner för njurcancerprojektet först efter det att studien genomförts, men det är naturligtvis glädjande att intresset för projektet redan i nuvarande skede är stort inom såväl läkemedelsindustrin som den akademiska världen.

INTUVAX utvärderas även i en fas I/II-studie som behandling av levercancer där hälften av målsatt antal patienter hade inkluderats i augusti. Till skillnad från studien i njurcancerpatienter har vi inte tillgång till patienternas primärtumörer och kommer därför inte att kunna utvärdera eventuell intratumoral T-cellsinfiltration. Däremot kommer vi erhålla värdefulla säkerhets- och överlevnadsdata inför den fortsatta utvecklingen. Vi räknar med att kunna presentera de första delresultaten från studien redan i slutet av året. Levercancer är en än mer aggressiv sjukdom än njurcancer och vi förväntar oss inte se samma dramatiska effekt av INTUVAX vid denna indikation, men behovet av effektivare behandling är stort och vi hoppas och tror att vi ska kunna hjälpa även denna svårt utsatta patientgrupp.

Jamal El-Mosleh
Verkställande direktör

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2013/14

 • I juli 2013 godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk prövning på primär levercancer (HCC I/II).
   
 • Under augusti rapporterade Immunicum att den sista patienten i den kliniska prövningen på metastaserad njurcancer hade erhållit sin avslutande dos av INTUVAX®.
   
 • Vid årsstämman i december 2013 valdes Sven Andréasson in som ledamot i Immunicums styrelse.
   
 • I december presenterade Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, positiva fas I/II-data på njurcancer på Informas immunterapikonferens i Bryssel.
   
 • Den 6:e mars 2014 publicerades positiva prekliniska data för CD70-plattformen i den amerikanska tidsskriften “Molecular Therapy- Methods & Clinical Development” som utges av Nature Publishing group i samarbete med “American Society of Gene & Cell Therapy”.
   
 • I mars 2014 godkände det amerikanska patentverket Bolagets patentansökan avseende skydd för Immunicums “grundteknologi”.
   
 • Den 31:a mars lämnades en slutrapport in till Läkemedelsverket med positiva data på njurcancer (RCC I/II).
   
 • Den 2:a april 2014 genomfördes en riktad emission som tillförde Bolaget 56 MSEK före emissionskostnader.
   
 • I maj rapporterade Immunicum lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på njurcancer.
   
 • Bolaget presenterade fas I/II data vid behandling av njurcancerpatienter vid världens största cancerkonferens ASCO (American Society of Clinical Oncology), som hölls i början av juni 2014.
   
 • Den 3:e juni meddelades att Bolaget slutfört en övertecknad företrädesemission som inbringade 44 MSEK före emissionskostnader.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Som ett led i uppbyggnaden av Bolagets egen organisation övergick Alex Karlsson-Parra (CSO, forskningschef, och en av Bolagets grundare) den 1 juli 2014 till heltidsanställning.
   
 • Totala utgifterna för genomförandet av de två emissionerna under våren uppgick till 8,3 MSEK. En större del av dessa, 5,3 MSEK, betalades under augusti månad, vilken följaktligen inte belastat Bolagets likvida medel vid räkenskapsårets slut.
   
 • I början av september presenterade Alex Karlsson-Parra positiva uppföljningsdata från fas I/II-studien på njurcancer vid SMIs cancervaccinkonferens i London.

 

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Jamal El-Mosleh,

e-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

telefon: 031-41 50 52

 

Om Immunicum

Immunicum utvecklar terapeutiska cancervacciner baserade på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller. Dendritcellens roll har befunnits så pass central i alla immunsvar att dess upptäckare tilldelades Nobelpriset i medicin 2011.

Immunicum planerar att kontinuerligt genomföra kliniska prövningar för att validera vaccinernas effekt i människa inom olika cancerindikationer. Bolaget har framgångsrikt avslutat en klinisk fas I/II-prövning på patienter med metastaserande njurcancer och planerar en uppföljande och fullt finansierad fas II-studie med beräknad start i början av 2015. Immunicum har även en pågående klinisk prövning på patienter med primär levercancer som förväntas avslutas under 2015. Därtill planeras ytterligare prekliniska studier på Bolagets CD70-plattform för adoptiv immunterapi samt ytterligare eventuella kliniska prövningar för terapeutisk cancervaccination på nya indikationer.

 

Aktien

Immunicums aktier är sedan den 22:a april 2013 listade på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

Antalet aktier i Bolaget per 30:e juni 2014 uppgår till totalt 20 030 000 stycken.

 

Läs mer om Immunicum på: www.immunicum.se.

Ladda hem den fullständiga bokslutsrapporten här.

Fortsätt läsa

IMMUNICUM: ÅRSRAPPORT 2012/2013