IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 (JULI-JUNI)Göteborg, 2015-09-18 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —  

Räkenskapsåret 2014/2015 jämfört med 2013/2014 

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 35,6 msek (- 16,2)
  • Antal aktier vid periodens utgång var 20 030 000 (20 030 000)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till – 1,78 sek (- 0,81).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 3,23 sek (5,00)
  • Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 68,2 msek (107,8)
  • Antal anställda var vid periodens slut 5 (5)
  • Soliditeten uppgick till 91 % (92)

 

Rörelsens kostnader under hela verksamhetsåret uppgick till 36,6 MSEK (17,2). Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror i mycket stor utsträckning på start up av den stora fas II prövningen på metastaserande njurcancer samt övrig utvidgning av Bolagets kliniska program.

Knutet till det kliniska programmet har Bolaget haft relativt stora investeringar för att överföra tillverkningsprocessen av Immunicums vacciner till en större producent i Tyskland för användningen vid Europeiska centra utanför Sverige. Dessa techtransferkostnader har främst belastat kvartal II och III.

Under hela verksamhetsåret uppgick de kliniska prövningskostnaderna (inklusive techtransfer) till 19,6 MSEK (5,0).

Milestonebetalningarna för förvärvet av adenoviruspatentet och tillhörande rättigheter har i sin helhet belastat verksamhetsårets resultat.

Personalkostnaderna ökade till 5,8 MSEK jämfört med 4,1 MSEK året innan.

Bolagets totala kostnader för verksamhetsåret är lägre än vad som ursprungligen budgeterades, beroende på att starten av Fas II-prövningen i länderna utanför Sverige fördröjts något.

 

VD har ordet

Vi befinner oss i en minst sagt spännande tid på Immunicum. Vår fas II-studie med INTUVAX® på metastaserad njurcancer är nu igång och vi avser att lämna en första statusrapport omkring årsskiftet. Data fortsätter att mogna vad gäller den avslutade fas I/II-studien på samma indikation och visar numera riktigt lovande överlevnadsdata, vilket vi hoppas kunna spegla nu i fas II.

Vi har under året också rapporterat fortlöpande lovande överlevnadsdata från vår pågående fas I/II-studie på patienter med primär levercancer. Ytterligare tre patienter återstår att inkludera i studien men till årsskiftet räknar vi med att kunna lämna en statusrapport och samtidigt informera om våra planer för eventuell fortsatt utveckling av projektet.

Slutligen har vi också, tillsammans med Karolinska Institutet, lämnat in en ansökan för start av en ny fas I/II-studie för INTUVAX® på patienter med gastrointestinal stromalcellstumör (GIST). Denna studie ger oss möjlighet att utforska INTUVAX® effekt i ytterligare en indikation i kombination med standardbehandling, sutent. Studien, den fjärde för Immunicum, är intressant för oss att genomföra eftersom den ger oss chansen att relativt snabbt och kostnadseffektivt utvärdera effekten av INTUVAX® på patienter som redan har gått i progress. Vi får dessutom chansen att studera effekten av två doser av INTUVAX® jämfört med tre doser. Därtill är vi glada att kunna få samarbeta med Karolinska Institutet som ett välrenommerat forskningsinstitut världen över.

Intresset från industrin fortsätter också att växa, inte bara för INTUVAX®, utan även för vår Ad5PTDf35-adenovirusvektor för vilken vi numera har initierat två intressanta samarbeten med två olika välrenommerade amerikanska cancerinstitut. Parallellt pågår prekliniska studier med vektorn för utveckling av SUBCUVAX® i samarbete med Uppsala Universitet och professor Magnus Essand, som också planerar att under året starta en klinisk fas I/II-studie med vektorn för onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer. Denna indikation äger inte Immunicum rättigheterna till men för samtliga efterföljande indikationer. Därför kommer vi med stort intresse att följa utvecklingen av den studien då den kan bekräfta vektorn som användbar även för onkolytisk behandling. Vektorn har en mängd olika intressanta applikationsområden.

Vi har under året också förstärkt organisationen genom rekryteringen av en ny CFO och en Director of Clinical Operations. Vår nya CFO, Lise-Lotte Hallbäck, tillträder tjänsten den 1 oktober och kommer närmast från tjänsten som chef för Göteborgskontoret hos VISMA Services AB. Hon har lång erfarenhet av ledande tjänster inom redovisning och ekonomistyrning på internationellt verksamma bolag och har även arbetat som auktoriserad revisor. Vår nya Director of Clinical Operations, Linda Barkemo, har mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom klinisk projektutveckling i läkemedelsindustrin och kommer närmast från en tjänst som Regional Director Northern Europe på ClinTec International, ett globalt verksamt bolag inom kontraktsforskning. Tidigare anställningar omfattar bland annat anställningar med ansvar för kliniska studier på AstraZeneca och Pfizer.

Därtill har valberedningen föreslagit att Magnus Persson väljs in som ny ledamot vid årsstämman den 3:e december. Magnus har en femtonårig erfarenhet av venture capital på partnernivå inom life science och har grundat och varit verksam som styrelseordförande och -ledamot i ett flertal privata och publika bioteknik- och medicinteknologiska bolag inom Skandinavien, Europa och USA. Hans erfarenhet som partner på HealthCap och The Column Group passar väl in i det utvecklingsskede som Immunicum befinner sig i och vi ser mycket fram emot att få samarbeta med Magnus framöver.

Vi hyser stor optimism för Immunicums framtid och jag vågar lova ett mycket spännande och händelserikt år som kommer.

Jamal El-Mosleh
Verkställande direktör

 

 

 

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Jamal El-Mosleh,

e-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

telefon: 031-41 50 52

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum

Immunicum AB (publ) utvecklar immunterapier för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

 

Aktien

Immunicums aktier är sedan den 22:a april 2013 listade på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

Antalet aktier i Bolaget per 30:e juni 2015 uppgår till totalt 20 030 000 stycken.

 

Läs mer om Immunicum på: www.immunicum.se.

Ladda hem den fullständiga bokslutsrapporten här.

Fortsätt läsa

Immunicum lämnar i samarbete med Karolinska Institutet in ansökan för start av ny klinisk studie med INTUVAX® i GIST