IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 (JULI 2015-JUNI 2016)Sammanfattning kvartal fyra (april-juni 2016)

·       Rörelseresultatet uppgick till -15 068 (-8 230) TSEK

·       Periodens resultat uppgick till -15 018 (-7 804) TSEK

·       Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (-0,39) SEK

Sammanfattning räkenskapsåret 2015/2016 (juli 2015-juni 2016)

·       Rörelseresultatet uppgick till -43 643 (-36 404) TSEK

·       Periodens resultat uppgick till -43 923 (-35 615) TSEK

·       Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,18 (-1,78) SEK

·       Likvida medel och fondplacering uppgick per den 30 juni 2016 till 129 442 (68 165) TSEK

·       Eget kapital per aktie uppgick till 5,36 (3,23) SEK

·       Antal anställda var vid periodens slut 8 (5)

Väsentliga händelser under kvartal fyra (april-juni 2016)

·       Uppdaterade data från fas I/II studien med INTUVAX vid behandling av primär levercancer lämnades vid tre tillfällen under räkenskapsåret. I den senaste uppdateringen den 18 april presenterades data som visar att behandling med INTUVAX ökar frekvensen av tumörspecifika CD8+ T-celler hos majoriteten av fullt behandlade levercancerpatienter samt att denna ökning direkt korrelerar med förlängd överlevnad. 

·       Den 22 april rapporterade det kinesiska patentverket (SIPO) att det avser bevilja Immunicums patentansökan gällande INTUVAX. 

·       Immunicum meddelade den 2 maj att Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Som ett led i processen har Immunicums aktie godkänts för notering på Nasdaq First North Premier.

·       Den 17 maj ingicks ett samarbetsavtal med Accelovance om kliniska utvecklingstjänster för att avancera INTUVAX i USA vid behandling av njurcancer och melanom.

·       Uppdaterade uppföljnings- och överlevnadsdata från fas I/ II studien med INTUVAX vid behandling av metastaserad njurcancer lämnades vid tre tillfällen under räkenskapsåret. I den senaste uppdateringen den 13 juni konstaterades att resultaten visar en pågående och mer än fördubblad förlängd medianöverlevnad för hela patientgruppen samt en pågående just nu mer än tredubblad förlängd medianöverlevnad för patienter med dålig prognos.

·       I juni slutfördes Immunicums företrädesemisson med utnyttjande av överteckningsemissionen. Immunicum tillfördes därmed cirka 128 MSEK före emissionskostnader.

·       Den 23 juni offentliggjordes Bolagets preliminära plan för genomförandet av två separata kliniska studier med INTUVAX vid behandling av avancerad melanom i kombination med immuncheckpoint-hämmare, en i första linjens behandling och den andra i andra linjens behandling, i USA respektive i Sverige.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  • Peter Suenaert, MD, Ph.D., rekryterades i juli för att bli Immunicums första Chief Medical Officer (CMO).
  • Den 22 juli lämnade Immunicum in en Investigational New Drug (IND) ansökan till the Food and Drug Administration (FDA) i USA. Ansökan avser godkännande att behandla njurcancerpatienter i USA med Immunicums cancerimmunaktiverare, INTUVAX, i Bolagets pågående fas II-studie MERECA (MEtastatic REnal cell CArcinoma).
  • Den 26 juli meddelades att det kinesiska patentverket (SIPO) avser bevilja en patentansökan gällande Immunicums CD70-teknologi.

För ytterligare information, kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 08.30 CET. 

Fortsätt läsa

Immunicum: Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm föreslås till nya styrelseledamöter