Immunicum AB: Immunicum tillkännager positiva preliminära resultat från koncepttest på djur med en kombination av ilixadencel och checkpointhämmarePressmeddelande

27 november 2017

Immunicum tillkännager positiva preliminära resultat från koncepttest på djur med en kombination av ilixadencel och checkpointhämmare

Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelar idag preliminära resultat från prekliniska koncept-studier som utvärderar effekten av att kombinera  läkemedelskandidaten ilixadencel med en anti-PD-1 checkpointhämmare (CPI).

  • I en musmodell med en solid cancertumör var överlevnaden dag 24 50% för möss som behandlades med en kombination av ilixadencel och CPI, 30% för möss som behandlades men enbart ilixadencel och 0% för möss som enbart behandlades med en CPI (se nedanstående överlevnadstabell)
  • I cellodlingsexperiment med immunceller från människa och ilixadencel, medförde tillägg av CPI en ökad produktion av interleukin-2 och interleukin-1-beta, båda viktiga faktorer för immuncellsaktivering och tumöravdödning.

Dessa data stödjer den kliniska utvecklingsplan som Immunicum nyligen har tillkännagivit. Mer detaljerade och slutliga studieresultat kommer att presenteras i ett refereegranskat format  när studierna är slutförda.

“Även om det är viktigt att påpeka att dessa preliminära prekliniska data inte direkt kan extrapoleras till patienter så ger resultaten vetenskapligt stöd för vårt beslut att prioritera ilixadencel-CPI kombinationsstudien inom flera indikationer som presenterats i vår uppdaterade kliniska utvecklingsplan”, säger Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra. 

Tumörmodell in vivo:
För att undersöka effekten av att kombinera ilixadencel med CPI designade Immunicum  en djurstudie i en musmodell som är etablerad för utvärdering av kombinationsbehandlingar med anti-cancer läkemedel. Tre grupper av möss med inplanterade tumörer behandlades antingen med enbart CPI, enbart en mus-variant av ilixadencel (m-ilixadencel) eller en kombination av m-ilixadencel och CPI. I alla grupper startades behandlingen sex dagar efter att tumören inplanterats under huden. Två doser av m-ilixadencel injicerades intratumoralt med fem dagars mellanrum medan CPI fortlöpande injiceras i buken två gånger i veckan under hela studieperioden. Studien genomförs vid Charles River Laboratores (Morrisville, USA).

De hittills uppnådda resultaten indikerar en förbättrad antitumöreffekt när m-ilixadencel kombineras med en CPI.

Överlevnad efter behandlingsstart (n=10 per grupp)

  Överlevnad
Dag 13
Överlevnad
Dag 17
Överlevnad
Dag 24
Överlevnad
Dag 28
CPI 100% 40% 0% 0%
m-ilixadencel 100% 90% 30% 20%
m-ilixadencel+CPI 100% 90% 50% 30%

Ingen av de studerade behandlingsgrupperna uppvisade några tolerabilitetsproblem under behandlingen

In vitro experiment
I in vitro-experimenten (cellodlingar) tillsattes en CPI till cellodlingar i vilka ilixadencel  blandats med mänskliga allogena immunceller, för att imitera interaktionen mellan intratumoralt injicerat ilixadencel och rekryterade immunceller från patienten. Tillsatsen av CPI till cellkulturen ökade produktionen av två viktiga pro-inflammatoriska faktorer:

  • Interleukin-2, känd för att stärka NK-cellernas avdödande av tumörceller och
  • Interleukin-1-beta som spelar en central roll för dendritcells-medierad aktivering av antigenspecifika cytotoxiska CD8+ T-celler.

“I väntan på starten av Fas I/II-kombinationsstudien i flera indikationer, som är planerad till 2018, är vi glada att kunna presentera ytterligare data som stödjer ilixadencels potential som grundstomme i moderna kombinationsbehandlingar mot cancer”, säger Immunicums VD Carlos de Sousa.

Ilixadencel har hittills testats på 85 patienter och är för närvarande under klinisk utveckling i en pågående Fas II-studie i njurcancer (MERECA) samt en Fas I/II-studie i gastrointestinala stromacellstumörer. Fas I/II-studier i njurcancer och primär levercancer har framgångsrikt genomförts med ilixadencel, som uppvisat en god säkerhetsprofil och tecken på tumörspecifik immunaktivering hos flertalet patienter.

Om Ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel (tidigare kallad INTUVAX®) är en cancerimmunaktiverare som kan lagras “på hylla” (“off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritceller som tas från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2017, kl. 8.00.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm på villkor av genomförande av företrädesemissionen