Immunicum AB: Kommuniké från extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) den 4 december 2017Pressmeddelande

04 december 2017

Kommuniké från extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) den 4 december 2017

Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer meddelade idag de beslut som antogs vid bolagsstämman i Göteborg.

Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt att göra erforderliga ändringar i bolagsordningen.

Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
Bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut den 1 november 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är onsdagen den 6 december 2017. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid en befintlig aktie i Bolaget ger en teckningsrätt och 14 teckningsrätter berättigar till teckning av 15 nya aktier.

Teckningstiden för aktierna, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, äger rum under perioden från och med fredagen den 8 december 2017 och till och med fredagen den 22 december 2017. Teckningskursen är 8 kronor per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett belopp om 222 501 720 kronor (före emissionskostnader).

För mer detaljerad information om företrädesemissionen hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.se.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna beslutade bolagsstämman om ändring av bolagsordningen.

Beslutet innebär en ändring av både aktiekapitalets och antalet aktiers lägsta och högsta gräns.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 13.00  CET.

 

För ytterligare information kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Immunicum
Telefon: +46 (0)70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Immunicum tillkännager positiva preliminära resultat från koncepttest på djur med en kombination av ilixadencel och checkpointhämmare