Immunicum AB (publ) Bokslutskommuniké (oktober-december 2017)Pressmeddelande

16 februari 2018

Immunicum AB (publ) Bokslutskommuniké (oktober-december 2017)

Immunicum AB (publ), Nasdaq Stockholm: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer meddelar, publicerar idag sin delårsrapport inklusive en uppdatering av hur verksamheten utvecklats under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under FJÄRDE kvartalet

 • Sharon Longhurst rekryterades till Head of Chemistry, Manufacturing & Controls (CMC). Hon ska arbeta med att utveckla en kommersiellt färdigställd tillverkningsprocess för bolagets ledande produkt, ilixadencel.
 • Data gällande ilixadencels verkningsmekanism presenterades på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) 32:a årsmöte. De prekliniska resultaten visar hur ilixadencel genererar komplementära immunologiska processer som är nödvändiga för att lära immunsystemet att känna igen och döda cancerceller.
 • Immunicum tillkännagav onlinepublikationer av två prekliniska studier som undersöker ilixadencels verkningsmekanism i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Oncoimmunology. Studierna visar de olika sätt som ilixadencel, eller motsvarande allogena proinflammatoriska dendritceller från möss, skapar en immunaktiverande miljö. 
 • Nasdaq Stockholms noteringskommitté godkände Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm, förutsatt att Företrädesemissionen genomförs. Godkännandet var villkorat av att Immunicum uppfyller det formella noteringskravet på att ha säkerställt tillräckligt rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden efter den första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.
 • Bolaget offentliggjorde preliminära resultat från koncepttest från prekliniska studier som utvärderar en potentiell förbättring av anti-tumör effekten när den ledande läkemedelskandidaten ilixadencel kombineras med checkpointhämmaren anti-PD-1.
 • Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Immunicum tillkännagav att den till 90 procent garanterade företrädesemissionen som meddelades den 2 november 2017 (“Företrädesemissionen”) har slutförts. Immunicums emissionslikvid från Företrädesemissionen uppgick till cirka 200 MSEK före transaktionskostnader. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Immunicum meddelade att patientrekryteringen slutförts till den pågående, globala kliniska Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Studiens primära syfte är att visa “proof of concept” för ilixadencel baserat på ett flertal effektmått avseende klinisk effekt samt att studera säkerhet under en 18-månadersperiod.
 • Immunicum meddelade att dess aktier (IMMU.ST) upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bolaget är noterat på small cap-listan, inom hälsovårdsektorn.
 • Michaela Gertz rekryterades till CFO på Immunicum och bidrar med omfattande erfarenhet inom finans och kapitalanskaffningar till Immunicum, däribland sju års erfarenhet som CFO på PledPharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag noterat på Nasdaq First North.
 • Immunicum presenterade en fallstudie med en patient ur Fas I/II HCC-studien vid Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference i Salt Lake City, USA.  Fallstudien belyser den långa överlevnaden för en patient med långt framskriden kolangiokarcinom (gallgångscancer) efter att cancerimmunaktiveraren ilixadencel kombinerats med standardläkemedel som är kända för att stimulera immunogen celldöd och hämma tumördriven immunsuppression.

VD-KOMMENTAR – FJÄRDE KVARTALET BOKSLUTSKOMMUNIKÉ        

År 2017 och de första veckorna av 2018 har inneburit stora förändringar för Immunicum. Under perioden har vi uppnått de mål vi satte upp i början av 2017. Dessa var följande:

 • Att offentliggöra de viktigaste resultaten från den kliniska Fas I/II-studien av levercancer (HCC) som uppvisade mycket positiva data för säkerhet och immunaktivering.
 • Att slutföra rekryteringen till Fas II-studien MERECA, vilket tillkännagavs den 8 januari 2018.
 • Att fastställa en uppdaterad klinisk utvecklingsstrategi för ilixadencel som bygger på dess förmåga att agera som immunaktiverare i ett flertal solida tumörformer samt dess potential i kombination med checkpointhämmare.
 • Att genomföra listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
 • Att anskaffa tillräckligt med kapital genom en nyemission för att kunna slutföra MERECA-studien och nå nästa viktiga brytpunkt för ilixadencel och bolaget.
 • Att validera våra kliniska och prekliniska data för ilixadencel genom refereegranskade publikationer och presentationer på medicinska konferenser.
 • Att stärka ledningen med ytterligare branscherfarenhet.
 • Att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet i EU, USA och övriga världen genom att delta i finansiella konferenser och branschevenemang.

Under 2018 kommer vi att fokusera på den fortsatta kliniska utvecklingen av ilixadencel, främst genom att inleda en multi-indikationsstudie i kombination med checkpointhämmare samt att driva vidare de pågående studierna MERECA och GIST. Vi kommer fortsätta att sprida kunskap om vår immunaktiveringsmetod och vår teknologi. Detta kommer vi främst att göra genom att presentera våra prekliniska och kliniska data på medicinska konferenser och genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter, där våra resultat valideras av experter på området. Vi kommer också att presentera bolaget på branschevenemang och finansiella konferenser för att ytterligare öka kännedomen om Immunicum. Det är även viktigt för oss att bygga vidare på de relationer vi hittills har skapat.

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till våra medarbetare, ledning, styrelse samt våra aktieägare för deras engagemang i Immunicum det senaste året. Vi är nu väl rustade för 2018 och vårt fortsatta arbete med målet att erbjuda cancerpatienter en ny behandling och samtidigt skapa värde för våra aktieägare.

Carlos de Sousa
VD och koncernchef

Finansiell Sammanfattning av Bokslutskommuniké oktober-december 2017

Kvartal fyra (oktober-december) 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till -19 455 TSEK (-24 719 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -18 826 TSEK (-24 809 TSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,73 SEK (-0,96 SEK)

Januari-december 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till -80 700 TSEK (-61 333 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -80 338 TSEK (-61 423 TSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,09 SEK (-2,65 SEK)
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 128 883 TSEK (102 899 TSEK)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 3,72 SEK (3,94 SEK)
 • Antal anställda var vid periodens slut 13 (11)

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:
http://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 16 februari 2018, kl. 08.00 CET.


För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com   

Michaela Gertz, CFO, Immunicum
Telephone: +46 70 926 17 75
E-mail: ir@immunicum.com  

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) presenterar fallstudie på en patient från Fas I/II HCC-studien vid Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference