Immunicum AB (publ): Delårsrapport april - juni 2017Pressmeddelande

18 augusti 2017

Immunicum AB: Delårsrapport april – juni 2017

Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer meddelar, publicerar idag sin delårsrapport inklusive en uppdatering av hur verksamheten utvecklats under andra kvartalet 2017.

VD-kommentar andra kvartalet

Under det andra kvartalet har Immunicum avancerat på flera fronter som är kritiska för bolagets positionering och för ilixadencel framgång, vårt allogena cellbaserade cancerterapiläkemedel ilixadencels. Dessutom är jag väldigt glad att vi har slutfört vår interna strategiska analys av nästa fas i ilixadencels kliniska utvecklingsprogram.  Programmet är utformat med fokus på att öka antalet viktiga värdehöjande inflektionspunkter samt expandera antalet indikationer och regulatoriska möjligheter för produkten inom cancerterapi, ett område i mycket snabb utveckling. Tack vare ilixadencels användbarhet inom flera olika solida tumörformer, potentiella synergier i kombination med andra cancerterapier som PD-1 / PD-L1-hämmare och den goda säkerhetsprofilen, har ilixadencel en växande potential. En mer ingående beskrivning av planen går att finna i delårsrapporten och för att möjliggöra genomförandet av programmet utvärderar vi nu olika finansieringsalternativ.

Immunicums framsteg under det andra kvartalet inkluderar fortsatt avancemang för våra pågående kliniska studier inom njurcancer, levercellscancer och GIST. I den pågående fas II-studien (MERECA-studien) på njurcancer har totalt 68 patienter rekryterats vid 28 centra i åtta europeiska länder samt i USA. Rekryteringen av den första patienten i USA är ett viktigt steg. Även om processen har tagit längre tid än planerat förväntar vi oss att rekryteringen till MERECA-studien ska vara slutförd under andra halvåret i år. Ytterligare en höjdpunkt har varit publiceringen i Journal for ImmunoTherapy of Cancer av resultaten från den första kliniska studien med ilixadencel på patienter med nyligen diagnosticerad metastaserad njurcancer. En annan positiv händelsevar godkännandet av det internationella genereiska namnet (INN) för ilixadencel, vår ledande läkemedelskandidat INTUVAX®. Båda visar på vårt starka engagemang för att ta denna terapi till patienter och leverera långsiktiga värden till våra aktieägare.

Vi har fortsatt våra aktieägare i fokus när vi nu går in i Immunicums nästa utvecklingsfas för att tillvarata ilixadencels fulla potential. Under det senaste året har det skett stora framsteg i våra kliniska utvecklingsprogram, vilket övertygar oss om att vi har valt rätt riktning för ilixadencel. Det här är spännande tider för mig som VD och hela teamet hos Immunicum då vi positionerar företaget på en väg med mätbara framgångar i våra studier och för patienterna. Jag ser fram emot att komma med återkommande uppdateringar kring våra planer och resultat under kommande månader.

Carlos de Sousa
VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget erhöll godkännande av det internationella generiska namnet (INN), ilixadencel för sin ledande läkemedelskandidat INTUVAX®, en cancerimmunaktiverare speciellt utvecklad för att förstärka patientens egna immunsystem för att identifiera och angripa cancerceller. INN-systemet har etablerats för att underlätta identifieringen av farmaceutiska substanser eller aktiva farmaceutiska ingredienser på ett unikt och universellt sätt. Ilixadencel är det rekommenderade generiska namnet som Världshälsoorganisationen (WHO) har valt ut i nära samarbete med “Expert Advisory Panel” vid “The International Pharmacopoeia and Pharmaceutical Preparations”.
 • Publicering av resultaten från den första kliniska studien med ilixadencel på patienter med nyligen diagnosticerad metastaserad njurcancer (mRCC) i Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Resultaten lyfter fram ilixadencels potential som en nydanande cancerimmunaktiverare för patienter med solida tumörer, baserad på sin goda säkerhetsprofil samt initiala indikationer på en förlängd överlevnadstid.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Den första USA-patienten har rekryterats i den pågående Fas II MERECA-studien (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Detta innebär en fortsatt expansion av Immunicums kliniska program för att realisera ilixadencels potential och att genomföra en global klinisk prövning som möter alla de regel- och tillverkningskrav som gäller för en cellbaserad terapi i USA.
 • Bolaget meddelade att sista patientbesöket (Last Visit Last Patient) har genomförts i den pågående fas I/II-studien i vilken patienter med avancerad levercancer (HCC) behandlats med ilixadencel. Denna öppna studie har inkluderat 18 patienter och har genomförts av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Slutresultat från studien efter analys av data förväntas innan årsskiftet.
 • Immunicums ledningsgrupp har tillsammans med styrelsen slutfört en intern strategisk översyn för att definiera nästa fas av ilixadencels kliniska utvecklingsprogram. Översynen initierades i början av 2017 för att utvärdera det nuvarande terapeutiska landskapet och säkerställa att Immuniciums kliniska satsningar görs inom områden där ilixadencels fulla potential kan tillvaratas.

Andra kvartalet i korthet – Ekonomisk översikt

Andra kvartalet (april – juni) 2017 jämfört med samma period förra året

 • Rörelseresultatet uppgick till -19 115 TSEK (-15 068 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -19 124 TSEK -15 018 TSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 SEK (-0,74 SEK)

Perioden januari – juni 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till -39 648 TSEK (-24 596 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -39 853 TSEK ( -24 629 TSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,54 SEK (-1,22 SEK)
 • Likvida medel och kortfristig placering uppgick per den 30 juni 2017 till 70 732 TSEK
  (129 442 TSEK)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,41 SEK (5,36 SEK)
 • Antal anställda var vid periodens slut 10 (8)

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:
http://immunicum.se/investors/financial-reports/

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: helena.stangberg@halvarsson.se

INVESTOR RELATIONS och Mediakontakt, EU/USA 

MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer eller Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com eller smay@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 18 augusti i 2017.

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att förbättra överlevnad och livskvaliteten genom att aktivera och förstärka patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och handlas offentligt på Nasdaq First North Premier. www.immunicum.com

 

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) slutför sin strategiska analys och uppdaterar den kliniska utvecklingsplanen för ilixadencel