Immunicum AB (publ): Delårsrapport juli - december 2015PERIODEN (JULI-DECEMBER 2015) SAMT ANDRA KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2015)

Resultat
Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till -19 047 tkr (-17 516 tkr) respektive -19 294 tkr (-17 196 tkr), varav andra kvartalet -11 227 tkr (-11 128 tkr) respektive -11 478 tkr (-11 026 tkr).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,96 kr (-0,86 kr), varav andra kvartalet -0,57 kr (-0,55 kr). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,94 kr (-0,86 kr), varav andra kvartalet -0,56 kr (-0,55 kr).

Rörelseresultatet för perioden är som förväntat något lägre än för motsvarande period föregående år. Patientrekryteringen har ökat vilket har medfört en kostnadsökning för kliniska prövningar jämfört med samma period föregående år. De högre kostnaderna beror också på det ökade antalet anställda. Produktionsutvecklingskostnaderna minskade under den aktuella perioden, och då främst under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. En omfattande satsning gjordes av Bolaget som ledde till att två strategiska och affärskritiska mål nåddes i Immunicum: överföring av produktionen till kommersiell producent i Tyskland samt utveckling av vaccinets doseringsform för att eliminera steget med beredning på lokala apotek. Det senare förenklar behandlingen och ökar tillgängligheten av vaccinet för såväl kliniker som patienter i Europa. Den kliniska studien IM-201 har som tidigare kommunicerats således fördröjts något.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 810 tkr (-20 408 tkr), varav andra kvartalet -8 086 tkr (-10 663 tkr), och påverkades främst av förändring i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 25 651 tkr (-25 322 tkr), varav andra kvartalet 25 651 tkr (-25 000 tkr), beroende på försäljning av fondplaceringar. Bolagets likvida medel uppgick till 43 579 tkr (62 110 tkr) vid periodens slut. Därutöver var 9 527 tkr (25 000 tkr) placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick därmed likvida medel och fondplacering vid periodens slut till 53 106 tkr (87 110 tkr).

Totalt eget kapital uppgick till 45 333 tkr (83 045 tkr) efter beaktande av periodens resultat, vilket motsvarar 2,26 kr (4,15 kr) per aktie. Bolagets soliditet vid periodens slut var 82,5 % (92,5%).

Väsentliga händelser under perioden

 • I början av augusti rapporterade Immunicum om fortsatt förbättrade data från uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på patienter med metastaserande njurcancer. Sju av totalt elva utvärderingsbara patienter var fortfarande vid liv.
   
 • I september tecknade Immunicum ett avtal med amerikanska Rutgers Cancer Institut of New Jersey om att förse institutet med Bolagets adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35).
   
 • I september lämnade Immunicum in en ansökan för start av ny klinisk fas I/II-studie på patienter med GIST (Gastrointestinal stromacellstumör). Studien kommer genomföras i samarbete med Karolinska Institutet.
   
 • Styrelsen i Immunicum beslutade att undersöka möjligheterna för att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Detta kommer medföra engångskostnader för Bolaget som kommer tas och rapporteras löpande.
   
 • I november rapporterade det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO) att man avser bevilja en patentansökan gällande Immunicums cancerimmunaktiverare, INTUVAX. Detta besked stärker ytterligare det immaterialrättsliga skyddet för Bolagets huvudprodukt.
   
 • I november rapporterade Immunicum fortsatt förbättrade data från uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på elva patienter med metastaserande njurcancer som startade i februari 2012. Sex patienter var fortfarande vid liv och data visade en pågående och nära fördubblad förlängd medianöverlevnad för hela patientgruppen samt en pågående tredubblad förlängd medianöverlevnad för patienter med dålig prognos jämfört med publicerade historiska data för nydiagnostiserade patienter som erhållit standardbehandling.
   
 • I november rapporterade det japanska patentverket (JPO) att man avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerimmunaktiverare, INTUVAX.
   
 • I november lämnade Immunicum en uppdaterad rapport av säkerhets- och överlevnadsdata från den pågående fas I/ II-studien med INTUVAX® för patienter med primär levercancer. Av totalt sju fullt behandlade patienter hade fem uppvisat en förlängd överlevnad jämfört med förväntat baserat på historiska data. Immunicum meddelade också plan att behandla upp till sex nya patienter i kombination med förstahandsbehandlingar.
   
 • I december meddelade Immunicum att man har fått godkänt att starta en klinisk fas I/II-studie vid GIST samt att man har fått godkänt att behandla upp till sex nya patienter med levercancer i kombination med förstahandsbehandlingar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari 2016 lämnade Immunicum en  statusuppdatering från den pågående fas II-studien vid njurcancer (MERECA-studien). Tolv patienter hade inkluderats i studien och inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar hade noterats. Immunologiska data indikerade en tumörspecifik immunaktivering hos INTUVAX-behandlade patienter.
   
 • I februari 2016 meddelade Immunicum att AD5PT- Df35-adenovirusvektorn hade fått klartecken för start av klinisk prövning vid onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer. Immunicum förvärvade i oktober 2014 rättigheterna till det patenterade adenoviruset, kallat Ad5PTDf35, för alla tillämpningsområden utanför neuroendokrina tumörer. Inom detta indikationsområde är Immunicum berättigat till royalties och andra ersättningar som eventuellt genereras vid försäljning av produkten till tredje part.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicums adenovirus-teknologi får klartecken för klinisk studie