Immunicum AB (publ) genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 351 MSEK för fortsatt klinisk utveckling av ilixadencel - en ny och innovativ immun-onkologisk terapiPressmeddelande

16 oktober 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Immunicum AB (publ) genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 351 MSEK för fortsatt klinisk utveckling av ilixadencel – en  ny och innovativ immun-onkologisk terapi

Styrelsen för Immunicum AB (publ) (“Immunicum” eller “Bolaget”) har den 16 oktober 2018 beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av aktier om cirka 178 MSEK (den “Riktade emissionen”), dels en fullt garanterad företrädesemission om cirka 173 MSEK (“Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Genom nyemissionerna möjliggörs fortsatta investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade institutionella investerare, bland annat Fjärde AP-fonden, Gladiator, Andra AP-fonden, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo.

Bakgrund och motiv
Immunicums huvudprodukt ilixadencel är en unik cellbaserad immunaktiverare som hjälper patientens eget immunförsvar att döda cancerceller. Till skillnad mot många andra cellbaserade behandlingar är ilixadencel en “off-the-shelf”-produkt som inte behöver anpassas till den enskilda patienten. Tidigare i år slutfördes patientrekryteringen till en pågående Fas II-studie inom njurcellscancer, MERECA.

Immunonkologi är ett av de snabbast växande terapiområdena och fortsätter att tilldra sig betydande intresse världen över. Kombinationsterapier med immunaktiverare och andra immunonkologiska läkemedel, såsom checkpointhämmare, bedöms kunna leda till ett genombrott inom cancerbehandling. Ilixadencel lämpar sig väl för kombinationsbehandling vilket gör att Immunicum har potential att bli en ledande aktör inom framtidens cancerbehandling.

Under 2018 har Immunicum nått flera viktiga milstolpar. Bolaget har slutfört rekryteringen av patienter med njurcancer till Fas II-studien MERECA samt till Fas I/II-studien GIST för behandling av patienter med gastrointestinala stromacellstumörer. Vidare har Bolaget erhållit godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för det kliniska studieprotokollet för en Fas Ib/II-multi-indikationsstudie i kombination med checkpointhämmare, ILIAD, vilken planeras inledas under den senare delen av 2018. Under inledningen av 2018 genomförde Bolaget ett listbyte från Nasdaq First North till huvudlistan.

Immunicum står nu inför betydande värdedrivande händelser. Under mitten av 2019 planerar Bolaget att kommunicera topline-resultat från den pågående Fas I/II-studien GIST och under tredje kvartalet förväntas topline-resultat från den pågående Fas II-studien MERECA. Vidare planerar Bolaget att under 2019 kommunicera uppdateringar från Fas Ib-delen av multi-indikationsstudien ILIAD vilken omfattar 21 patienter med huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer. Genom nyemissionerna finansieras Immunicum fram till slutet av 2021 vilket innebär att Bolaget får möjlighet att passera ett antal viktiga värdedrivande milstolpar. Dessa kan potentiellt ligga till grund för strategiskt viktiga licensavtal inför den fortsatta utvecklingen mot marknadsgodkännande och kommersialisering av ilixadencel.

Det kapitaltillskott Immunicum tillförs genom nyemissionerna avses främst användas till att genomföra den utökade kombinationsstudien och stödjande preklinisk utveckling kring kombinationsbehandling med olika typer av immunonkologiska terapier. Vidare planerar Bolaget en betydande investering för att utveckla en kommersiell produkt och säkerställa storskalig tillverkning av ilixandecel. Detta bedöms möjliggöra tidigare initiering av större, registreringsgrundande studier och öka projektets attraktivitet bland potentiella kommersiella samarbetspartners. Sammantaget bedömer Immunicum att det ytterligare kapitaltillskottet samt den stärkta ägarbilden genom den riktade emissionen ger Bolaget goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling av ilixadencel och en starkare position i framtida avtalsförhandlingar med större läkemedelsbolag.

Kommentar från Immunicums VD, Carlos de Sousa
“Immunicum har mötts av ett betydande intresse från ledande institutionella investerare baserat på våra framsteg i utvecklingen av ilixadencel – en unik cellbaserad produktkandidat med potential att bli en viktig del i framtida immunonkologiska kombinationsbehandlingar. Den föreslagna finansieringen möjliggör fortsatta investeringar för att våra kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå en rad väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar. Redan under 2019 förväntar vi oss top line-resultat från en Fas II-studie i patienter med njurcancer och en Fas I/II-studie i patienter med magcancer, samt säkerhetsdata och potentiellt tidiga effektdata från en Fas Ib/II-studie i en rad andra cancerformer.”

Sammanfattning av nyemissionerna

  • Styrelsen i Immunicum har beslutat, villkorat extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 351 MSEK, dels genom den Riktade emissionen om cirka 178 MSEK, dels genom Företrädesemissionen om cirka 173 MSEK, före emissionskostnader.
  • Den Riktade emissionen omfattar 20 915 588 aktier vilka emitteras till kursen 8,50 SEK per aktie. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden i den Riktade emissionen från ett antal institutionella investerare, inklusive fjärde AP-fonden (38 MSEK), Gladiator (32 MSEK), andra AP-fonden (21 MSEK), Alfred Berg (20 MSEK), Nordic Cross (17 MSEK) och Adrigo (10 MSEK) samt ytterligare ett antal privata och institutionella investerare (totalt 40 MSEK).
  • Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier, vilket innebär att högst 20 383 412 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen till kursen 8,50 SEK per aktie.
  • Genomförandet av nyemissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
  • Rothesay Ltd har åtagit sig att teckna sin andel i Företrädesemissionen om 3,4 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Resterande andel av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden.
  • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 21 november 2018. Deltagarna i den Riktade emissionen kommer inte att erhålla de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 26 november och den 10 december 2018.

Företrädesemissionen
Immunicums styrelse beslutade den 16 oktober 2018, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 20 383 412 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 8,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 173 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemission.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillfalla Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie i Immunicum berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 november 2018 och teckningstiden löper under perioden 26 november – 10 december 2018. Sista dag för handel i Immunicums aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 november 2018. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 26 november – 6 december 2018.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till 3,4 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av emissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden uppgående till cirka 169,9 MSEK, motsvarande cirka 98 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för godkännande den 8 november 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
8 november 2018                                            Extra bolagsstämma
19 november 2018                                          Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
20 november 2018                                          Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
21 november 2018                                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
26 november – 6 december 2018                    Handel med teckningsrätter
26 november – 10 december 2018                  Teckningsperiod
Omkring den 13 december 2018                     Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Den Riktade emissionen
Immunicums styrelse beslutade den 16 oktober 2018, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, även om en riktad emission av aktier om cirka 178 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade emissionen omfattar 20 915 588 aktier vilka emitteras till kursen 8,50 SEK per aktie. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden i den Riktade emissionen från ett antal institutionella investerare, inklusive fjärde AP-fonden (38 MSEK), Gladiator (32 MSEK), andra AP-fonden (21 MSEK), Alfred Berg (20 MSEK), Nordic Cross (17 MSEK) och Adrigo (10 MSEK) samt ytterligare ett antal privata och institutionella investerare (totalt 40 MSEK).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Immunicums fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.

De nyemitterade aktierna i den Riktade emissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm vid samma tidpunkt som aktierna från Företrädesemissionen. Aktierna som tecknas och emitteras i den Riktade emissionen berättigar därmed inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Informationstillfällen
I samband med nyemissionerna kommer Bolaget att presentera sin verksamhet vid följande tillfällen:

  • Stockholm den 26 november 2018, Aktiespararna, Stora Aktiedagen – Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida (www.aktiespararna.se)
  • Stockholm den 28 november 2018 på Erik Penser Banks Bolagsdag, med start 13:00 – Apelbergsgatan 27, anmälan sker till bolagsdag@penser.se
  • Ytterligare informationstillfällen kommer att tillkännages separat och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.immunicum.se)

Finansiell, strategisk och legal rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till Immunicum i samband med nyemissionerna. Vidare är Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionerna.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 16 oktober 2018, kl. 8.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Immunicum AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Immunicum kommer endast att ske genom det prospekt som Immunicum kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Immunicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) lämnar information med anledning av handelsstopp och pågående förhandling avseende potentiellt samarbete