Immunicum AB (publ) offentliggör utfallet av företrädesemissionenDETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DEM SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Pressmeddelande

29 december 2017

Immunicum AB (publ) offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Immunicum AB (publ) (First North Premier: IMMU.ST), (“Immunicum” eller “Bolaget”), ett bioteknikbolag som utvecklar en ny immunaktiverande cancerbehandling mot ett antal solida tumörer, offentliggjorde idag att den till 90 procent garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 2 november 2017 (“Företrädesemissionen”) har slutförts. Likviden som Immunicum tillförs genom Företrädesemissionen uppgår till cirka 200 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades omkring 100 MSEK, motsvarande 44,9 procent av Företrädesemissionen. Omkring 95 MSEK, motsvarande 42,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och omkring 5 MSEK, motsvarande 2,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av den garanterade delen av Företrädesemissionen, motsvarande omkring 100 MSEK, tilldelades emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 december 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Pareto Securities AB tillhanda på likviddagen, omkring den 4 januari 2018, enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Sammantaget tillförs Immunicum omkring 168 MSEK genom Företrädesemissionen efter avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier ökar från 25 958 541 till 50 958 531 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier till stamaktier. Den preliminära avstämningsdagen för sådan omvandling är den 11 januari 2018 varvid de betalda tecknade aktierna kommer omvandlas till nya aktierna omkring den 15 januari 2018. Handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm beräknas inledas samma dag.

“Slutförandet av företrädesemissionen kommer göra det möjligt för oss att avsluta de kliniska studierna Fas II MERECA och Fas I/II GIST med ilixadencel, samt nå en första beslutspunkt i den planerade flerindikationsstudien med ilixadencel i kombination med checkpoint-hämmare, varav samtliga är viktiga värderskapande milstolpar för bolaget. Därtill har vi säkrat mer än tillräckligt rörelsekapital för de kommande tolv månaderna, vilket innebär att vi har uppfyllt det villkoret för noteringen av Immunicums aktier på Nasdaq Stockholm,” säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. “Vi uppskattar stödet från våra aktieägare och deras förtroende för ilixadencels potential som en spännande terapi för patienter som lider av ett brett spektrum av solida tumörer”    

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB och Immunicum i samband med Företrädesemissionen.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanståendekontaktpersoners försorg, den 29 december 2017, kl. 12.00 pm CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: +46 709 71 12 53
E-post: ir@immuicum.com

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum publicerar prospekt i samband med företrädesemission och notering på Nasdaq Stockholm