Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska resultat för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongressPressmeddelande

22 oktober 2018

Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska resultat för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongress

— Intratumoral behandling med ilixadencel, en cellbaserad, lagringsbar immunaktiverare, ger en synergistisk antitumöreffekt och förstärker effekten av behandling med anti-PD-1 och anti-CD137 i djurmodeller —

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar under 2018 års ESMO kongress (European Society for Medical Oncology) prekliniska resultat som visar en synergistisk anti-tumöreffekt när bolagets ledande produkt ilixadencel ges i kombination med en checkpointhämmare eller immunaktiverare. Resultaten från studien, som presenteras på en poster, visar att intratumoralt administrerat ilixadencel kan förstärka anti-tumörsvar och överlevnad vid behandling med checkpointhämmare eller immunaktiverare. Detta visar på potentialen hos ilixadencel att bli en komplementerande verkningsmekanism till flera olika framtida immunonkologiska kombinationsstrategier.

– Cancerbehandling har utvecklats till att omfatta ett mångsidigt tillvägagångssätt för att hantera det nästan obefintliga immunsvaret i tumörvävnaden, säger docent Alex Karlsson-Parra, Immunicums forskningschef och huvudförfattare till studien. Vi kunde påvisa att ilixadencels immunostimulerande potential och dess förmåga att dra till sig och aktivera endogena dendritiska celler och NK-celler i mycket hög grad kompletterar checkpointhämmarnas och immunaktiverarnas aktivitet när det gäller att framkalla ett anti-tumörsvar. Vi är glada att kunna presentera dessa prekliniska data för viktiga opinionsbildare inom immunonkologi på ESMO. Vi fortsätter nu att validera vår metod med målet att ilixadencel ska upptas som en viktig komponent i framtida kombinationsbehandlingar av solida cancertumörer.

In vivo-studierna genomfördes vid Charles River Laboratories (Morrisville, NC, USA) och in vitro-studierna och produktionen av ilixadencel för mus-studierna genomfördes vid Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet. Studierna gav följande resultat:

  1. Intratumoral immunaktivering med ilixadencel i kombination med anti-PD-1 övervinner resistens mot anti-PD-1-monoterapi, vilket avspeglas i en signifikant fördröjd tumörprogression och förlängd överlevnad. En jämförande intratumoral immunaktiverare (Poly I:C, en så kallad Toll-like receptor-ligand) övervann däremot inte anti-PD-1-resistensen.
  2. Kombinationsbehandling med ilixadencel och immunaktiveraren anti-CD137 (4-1BB) uppvisade en synergieffekt i form av fördröjd tumörprogression och förlängd överlevnad. Kombinationen ökade också antalet djur med fullständigt tumörsvar.
  3. Möss som behandlades med ilixadencel/anti-CD137 och som hade ett fullständigt tumörsvar uppvisade dessutom ett fullständigt skydd mot förnyad implantation av samma tumörtyp, vilket tyder på utveckling av ett adaptivt immunologiskt minne.
  4. Mänskliga T-celler och NK-celler som stimulerats med ilixadencel in vitro uppvisade en påtaglig uppreglering den co-stimulatoriska receptorn CD137, vilket ger en ytterligare förklaring till synergieffekt av kombinationsbehandlingen som noterades i musmodellen.

Postern med titeln “Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic, “off-the-shelf”, dendritic cells in combination with anti-PD-1 or anti-CD137 has a synergistic anti-tumor effect” (Intratumoral administration av pro-inflammatoriska, lagringsbara, allogena dendritiska celler i kombination med anti-PD-1 eller anti-CD137 har en synergistisk antitumöreffekt) presenterades av Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra, MD, PhD den 22 oktober 2018 kl. 12:45 CET och finns på Immunicums webbplats: http://immunicum.se/technology/publications/

Om ilixadencel

Cellterapiprodukten ilixadencel är en cancerimmunaktiverare som kan lagras “på hylla” (“off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritiska celler som tas från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler ger upphov till en inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer eller Jacob Verghese
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 173 364 1607
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Valberedning utsedd inför Immunicum ABs årsstämma 2019