IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JULI 2015 - SEPTEMBER 2015Göteborg, 2015-11-18 15:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) — För att i sammanfattning återge de mest väsentliga delarna från bolagets tidigare i dag publicerade delårsrapport återsänds härmed delårsrapporten. Det tidigare publicerade pressmedelandet innehöll endast en hänvisning till bolagets hemsida för att ta del av delårsrapporten. Det har inte skett några förändringar av innehållet i delårsrapporten emellan de två pressmeddelandena. 

 

JULI 2015 – SEPTEMBER 2015 JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2014

Resultat

Resultatet för första kvartalet, 1 juli – 30 september 2015, uppgick till -7 816 tkr jämfört med -6 170 tkr under samma period 2014. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,39 kr (-0,31 kr). Resultatet per aktie beräknat efter full utspädning uppgick till -0,38 kr (-0,31 kr). Den ökade förlusten jämfört med föregående år beror på högre kostnader för den kliniska prövningsverksamheten samt högre personalkostnader (fler anställda). Bolagets techtransferprocess för produktion är nu i sitt slutskede varför därtill hörande kostnader är lägre än under samma period föregående år. Sammantaget är kostnaderna för första kvartalet lägre än vad som budgeterats då starten av den europeiska fas II-studien på metastaserad njurcancer har blivit fördröjd i länder utanför Sverige.

Tillgångar, eget kapital och skulder

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 26 014 tkr. Därutöver var 35 427 tkr kortsiktigt placerat i fonder hos svensk storbank. Totalt uppgick likvida medel och fondplaceringar till 61 441 tkr, att jämföras med totalt 97 773 tkr i likvida medel ett år tidigare. Det egna kapitalet uppgick den 30 september 2015 till 56 811tkr, vilket motsvarar 2,84 kr per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Immunicum lämnade i slutet av augusti en uppdaterad rapport av säkerhets- och överlevnadsdata från den pågående fas I/II-studien med INTUVAX® för patienter med primär levercancer. Av totalt sju fullt behandlade patienter har fyra uppvisat en förlängd överlevnad jämfört med förväntat baserat på historiska data. Två av de tre patienter som fortfarande är vid liv har ännu inte passerat förväntad medianöverlevnad.

I september tecknade Immunicum ett avtal med amerikanska Rutgers Cancer Institut of New Jersey om att förse institutet med Bolagets adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35).

I september lämnade Immunicum in ansökan för start av klinisk fas I/II-studie på patienter med GIST (Gastrointestinal stromacellstumör). Studien kommer genomföras i samarbete med Karolinska Institutet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Styrelsen i Immunicum har beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Detta kommer medföra engångskostnader för Bolaget som kommer tas och rapporteras löpande.

Det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), meddelade att man avser bevilja en patentansökan gällande Immunicums cancerimmunaktiverare, INTUVAX®. Detta besked stärker ytterligare det immaterialrättsliga skyddet för Bolagets huvudprodukt.

Immunicum rapporterade i november fortsatt förbättrade data från uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på elva patienter med metastaserande njurcancer som startade i februari 2012.

Läs hela delårsrapporten på Bolagets hemsida, http://ir.immunicum.com/annuals.cfm

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare en klinisk studie vid levercancer och en planerad klinisk studie vid gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JULI 2015 – SEPTEMBER 2015