Immunicum AB (publ) tillkännager att patientrekryteringen till Fas II-studien MERECA slutförtsPressmeddelande

8 januari 2018

Immunicum AB (publ) tillkännager att patientrekryteringen till Fas II-studien MERECA slutförts

Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelar idag att patientrekryteringen har slutförts till den pågående globala kliniska Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Studiens primära syfte är att uppnå “proof of concept” för ilixadencel genom att uppfylla ett flertal effektmått som indikerar en meningsfull klinisk effekt och säkerhet under en 18 månaders utvärderingsperiod.

Vi är mycket tillfredsställda med att ha uppnått denna viktiga milstolpe i MERECA-studien, den första av våra kliniska studier som kommer att ge jämförande data om ilixadencels terapeutiska effekt vid kombination med standardbehandling. Slutförandet av rekryteringen innebär att vi kommer att kunna meddela slutresultaten under tredje kvartalet 2019 som planerat, säger Immunicums VD Carlos de Sousa.

Med den nyligen säkrade finansiering om 200 miljoner kronor ligger vi enligt plan vad gäller slutförandet av MERECA, samt att nå den första beslutspunkten i multi-indikationsstudien där ilixadencel skall kombineras med checkpointhämmare. Enligt det som definierats i vår kliniska utvecklingsplan kommer dessa studier att medföra ytterligare validering av ilixadencel som en säker och unik immunaktiverare med bred potential vid kombinerad cancerbehandling av solida tumörformer.

Det slutliga antalet randomiserade patienter i studien är 88, vilket uppfyller kraven på studiens utformning och testprotokollets validitet, där syftet var att rekrytera upp till 90 patienter. MERECA-studien är en internationell, randomiserad, kontrollerad och öppen klinisk Fas II-studie. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet, tumör-specifk immunaktivering och potentiell klinisk effekt. I en separat behandlingsarm behandlas patienterna enbart med sunitinib efter kirurgiskt avlägsnande av den tumördrabbade njuren. Studien är designad för att ge data med avseende på kliniska fördelar baserat på 18 månaders-överlevnad och medianöverlevnad för samtliga patienter.

Om njurcellscancer/njurcancer
Varje år diagnosticeras omkring 273 000 nya fall av njurcellscancer runt om i världen, vilket utgör ungefär 2 procent av samtliga cancerfall. Den terapeutiska effekten hos befintliga behandlingar, så kallade riktade behandlingar, har ofta kort varaktighet och begränsad påverkan på livslängden. Eftersom det inte finns några alternativ till dessa behandlingar råder det ett relativt stort ej tillgodosett medicinskt behov av nya behandlingar som är effektiva, mer kostnadseffektiva och har färre biverkningar.

Om Ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel (tidigare kallad INTUVAX®) är en lagringsbar  cancerimmunaktiverare, som utvecklats för behandling av solida tumörer. Dess aktiva  beståndsdel,  aktiverade allogena dendritceller, är  framtagen från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018, kl. 8.00.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: +46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) offentliggör utfallet av företrädesemissionen