IMMUNICUM: ÅRSRAPPORT 2012/2013Göteborg, 2013-11-05 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Räkenskapsåret 2012/2013 jämfört med 2011/2012

»» Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 6 887 974 SEK (-4 240 891)

»» Antal aktier vid periodens utgång var 13 775 000 (7229)

»» Genomsnittligt antal aktier var 13 703 151 (6857)

»» Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (-587)

»» Eget kapital per aktie uppgick till 1,78 SEK (613)

»» Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,6 MSEK (5,8)

»» Antal anställda vid periodens slut var 4 (2)

»» Soliditeten uppgick till 92% (73%)

Rörelsens kostnader uppgick till 7,0 MSEK (4,3 MSEK). Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror på högre personalkostnader och ökade kostnader för klinisk prövning.

 

VD-ord

Räkenskapsåret 2012-2013 har varit händelserikt och mycket spännande för oss på Immunicum och vi går nu in i ett än mer intensivt skede.

Parallellt med att vi nu avslutar vår kliniska fas I/II-prövning på patienter med metastaserande njurcancer planerar vi fortsatta studier på njurcancer i fas II med förväntad start under andra halvan av 2014. Produktionsplanering och utformning av studiedesign samt val av “Contract Research Organization” är i full gång för själva genomförandet av fas II-studien.

Primärt syfte med den pågående fas I/II-studie är att studera säkerhet och som redan har kommunicerats i flera pressmeddelanden har inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar hittills rapporterats. Data avseende tumörspecifik immunrespons och eventuell förlängd överlevnad ser lovande ut på det begränsade patientunderlaget från vilket data har rapporterats. Den sista patienten i pågående fas I/II-studie erhöll sin avslutande dos av INTUVAX® i augusti och slutrapporten till Läkemedelsverket förväntas bli klar i början av 2014. I samband med att CSO Alex Karlsson-Parra gör en presentation på Informa’s Immunotherapy Conference, i Bryssel i början av december räknar emellertid Immunicum med att offentliggöra en sammanställning av data med avseende på säkerhet, immunologisk respons samt överlevnad.
 

Nytt kliniskt projekt – Påbörjad fas I/II-studie på primär levercancer

I oktober initierade vi vårt andra kliniska program, nu på primär levercancer, då den första patienten erhöll sin inledande dos av INTUVAX®. Studien genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och avser inkludera uppemot 12 patienter vilka inte har några möjligheter till botande behandling. Patienterna är allvarligt sjuka och även om detta innebär en extra utmaning så ser vi fram emot att erbjuda patienterna behandling med INTUVAX® även på denna svåra indikation. Levercancer är en relativt ovanlig cancerform i västvärlden men är också väldigt utbredd i framför allt Asien. Världshälsoorganisationen räknar med att levercancer kan gå förbi lungcancer och bli den mest vanliga cancerindikationen i världen år 2020.
 

Immunicum förstärker sin organisation

I takt med att vi går in i ett mer intensivt skede avser vi att förstärka vår organisation: dels genom nya samarbeten med diverse tjänsteleverantörer men också genom några viktiga nyrekryteringar. Detta sker framför allt med fokus på kommande arbete med att säkra kommersiella partnerskap. Vi kommer därför också att flytta in i något större kontorslokaler i början av nästa år. Immunicum går en spännande framtid till mötes med flera intressanta pågående kliniska projekt och många möjligheter.

För att genomföra satsningarna bedömer Bolaget att man kommer att behöva anskaffa nytt kapital inom den närmaste tolvmånadersperioden. Immunicum har därför inlett ett arbete med att undersöka olika finansieringsalternativ. Vi ser nu fram emot att bygga ett bolag som på bästa sätt kan hantera de utmaningar vi kommer ställas inför i våra satsningar att erbjuda patienter säkra och effektiva cancerbehandlingar där kvalitet är ett av nyckelorden.

Jamal El-Mosleh, VD

 

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012/2013

»» I december skickade Immunicum in patentansökan, EP12197687.2, för att skydda processen för storskalig produktion av INTUVAX® och SUBCUVAX®.

»» Vid styrelsemöte den 12:e februari 2013 beslutades att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission till allmänheten och om en notering på NASDAQ OMX First North. Emissionsbeslutet skedde med stöd av det bemyndigande att emittera aktier som beslutades på Bolagets årsstämma den 19:e december 2012. Emissionsbeslutet innebar att Immunicums aktiekapital kunde ökas med högst 133 750 kronor genom utgivande av högst 2 675 000 nya aktier.

»» I mars tog Immunicum in 21,4 MSEK i en övertecknad nyemission och välkomnade därigenom nästan 900 nya aktieägare.

»» Med anledning av det stora intresset för investeringar i Immunicum beslutade styrelsen den 28:e mars att genomföra en riktad emission till professionella investerare om totalt 8,8 MSEK. Störst bland dessa var LMK Forward AB.

»» I mars beslutade Vinnova att ge Immunicum ett utvecklingsbidrag på totalt 470 000 kr från programmet “Forska & Väx” för att utveckla Bolagets tillverkningsprocess mot industristandard. Projektet kommer att genomföras tillsammans med Cancer Centrum Karolinska som bidrar med unik kompetens inom tillverkning av avancerade cellterapier.

»» Den 18:e april beslutade NASDAQ OMX Stockholm att uppta Immunicums aktier för handel på First North. Första handelsdag var den 22:a april.

»» I maj rapporterade Immunicum, i en statusuppdatering, lovande data från den pågående kliniska prövningen i metastaserad njurcancer.

»» Under juni erhöll Immunicum varumärkesskydd för INTUVAX® och SUBCUVAX® samt förlängd SME-status från den Europeiska Läkemedelsmyndigheten.

»» Immunicums styrelse har beslutat att från och med den 1 juli 2012 ändra redovisningsprincipen för aktivering av utvecklings- och patentutgifter. Den tidigare principen angav aktivering i tidig fas av läkemedelsutveckling. Den ändrade principen innebär att aktivering tidigast kan ske då projekten kommit in i fas III. Den nya principen speglar bättre de stora risker som projekt i tidig fas löper. Effekten av bytet av princip innebär att Immunicums utvecklingsutgifter hädanefter kostnadsförs löpande och att tidigare aktiverade utgifter tagits bort från balansräkningen och därigenom minskat det egna kapitalet. Den ackumulerade effekten uppgår till – 3 194 967 kr.
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

»» Den 1:a juli anställdes Henrik Elofsson som Chief Operating Officer.

»» Den 22:a juli godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk prövning på primär levercancer.

»» Under augusti rapporterade Immunicum att den sista patienten i den pågående kliniska prövningen på metastaserad njurcancer nu hade erhållit sin avslutande dos av INTUVAX®.

»» Under oktober inleds en klinisk fas I/II-studie på primär levercancer. 

»» USPTO beviljar patent.

 

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-772 81 50,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums egna utvecklade metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 (JULI-JUNI)