IMMUNICUM: ÅRSRAPPORT 2013/2014Göteborg, 2014-11-05 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Räkenskapsåret 2013/2014 jämfört med 2012/2013

 

RESULTAT

» Resultat efter finansiella poster uppgick till -16,2 Mkr (-6,9).

» Antalet aktier vid periodens utgång var 20 030 000 (13 775 000).

» Resultat per aktie uppgick till -0,81 Kr (-0,50) beräknat före och efter utspädning.

» Rörelsens kostnader uppgick till 17,2 Mkr (7,0). Kostnadsökningen var enligt plan och beror främst på det utvidgade kliniska programmet.

 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

» Immunicums kassa och likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 107,8 Mkr (25,6).

» Eget kapital vid periodens slut uppgick till 100,2 Mkr (24,6) och soliditeten var 92% (92).

» Antal anställda vid periodens slut var 5 (4)

» Eget kapital per aktie uppgick till 5,00 Kr (1,78).

 

VD-ord

Immunicum har under räkenskapsåret 2013/14 fullföljt bolagets mål samt gjort flera framsteg i förhållande till plan. Vi har fortlöpande kunnat lämna över förväntan positiva överlevnadsdata för de patienter med njurcancer som behandlats med INTUVAX i vår fas I/II-studie.

Bolaget har initierat en ny klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt hos patienter med primär levercancer. Vi har stärkt vår finansiella position genom en riktad nyemission och en övertecknad företrädesemission. Ytterligare en viktig milstolpe är att patentansökan för Immunicums grundteknologi under räkenskapsåret beviljades i USA.

Förberedelserna av Immunicums fas II-studie av INTUVAX på patienter med metastaserande njurcancer är i full gång och vi räknar med att studien ska kunna starta i början av 2015. Uppföljningen av de sju patienter som ingick i fas I/II-studien och som fortfarande är vid liv fortgår. Information om dessa patienter har gjort oss hoppfulla om att INTUVAX i framtiden kan komma att ingå som en viktig del av en standardbehandling mot njurcancer. Medianöverlevnaden för patienter med dålig prognos fortsätter öka och har nu mer än dubblerats jämfört med vad som kan förväntas med den standardbehandling som idag används vid metastaserande njurcancer.

Den kliniska studien på patienter med levercancer fortlöper. Vi bedömer att de första delresultaten från studien kan komma att förmedlas i slutet av 2014. Studien på levercancer är designad för att möjliggöra utvärdering av säkerhet och effekt. Även om levercancer är en betydligt aggressivare och mångfacetterad sjukdom än njurcancer, så hyser vi likväl hopp om att INTUVAX ska kunna förbättra prognosen även för dessa svårt drabbade patienter.

Vid sidan av utvecklingen av INTUVAX tar vi andra projekt framåt. Under våren rapporterades lovande prekliniska resultat för vår CD70-teknologi och nyligen annonserade vi förvärvet av rättigheterna till en vektor som gör Immunicum oberoende med avseende på produktionen av tumörantigen – en av nyckelbeståndsdelarna i vårt terapeutiska cancervaccin SUBCUVAX som kan injiceras i frisk underhud. En variant av vektorn kan också användas för att skapa tumöravdödande viruspartiklar för så kallade onkolytisk behandling av olika cancerformer och breddar därmed vår produktportfölj ytterligare.

Immunterapi och terapeutiska vacciner är i fortsatt fokus inom utvecklingen av framtidens behandlingar av cancer och de kliniska data vi presenterat vid ledande vetenskapliga kongresser som ASCO 2014, 3rd Annual Cancer Vaccines Conference och 22nd Annual International Cancer Vaccines Symposium har resulterat i ett stort intresse – såväl från forskare och behandlande läkare som från läkemedelsindustrin. Vi ser deltagandet

vid vetenskapliga möten som ett utmärkt sätt att exponera Immunicums teknologiplattformar gentemot forskare samt läkemedels- och biotechindustrin. Immunicum har ambitionen att i framtiden initiera samarbeten med såväl forskningsinstitut som kommersiella partners. Ett antal diskussioner om samarbeten fortgår och fokus ligger alltjämt på att licensiera ut vårt njurcancerprojekt först efter det att vi har fas II-data på plats.

Immunicums position inom utvecklingen av terapeutiska vacciner mot olika typer av cancer har stärkts betydligt under året och vi har den finansiella styrka som behövs för att genomföra nästa viktiga kliniska prövning med INTUVAX.

En tredjedel av befolkningen kommer någon gång i sitt liv drabbas av cancer och Immunicum arbetar vidare i högt tempo för att bidra till nya behandlingar som kan öka livskvalitén och överlevnaden hos en stor del av de drabbade patienterna.

 

Jamal El-Mosleh, VD

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

» Den I juli 2013 godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av klinisk prövning på primär levercancer (HCC I/II).

» Under augusti 2013 rapporterade Immunicum att den sista patienten i den kliniska prövningen på metastaserad njurcancer hade erhållit sin avslutande dos av INTUVAX.

» Vid årsstämman 2013 valdes Sven Andréasson in som ledamot i Immunicums styrelse.

» I december presenterade Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, positiva fas I/II data på njurcancer på Informas immunterapikonferens i Bryssel.

» Den 6 mars 2014 publicerades positiva prekliniska data för CD70 plattformen i den amerikanska tidskriften “Molecular Therapy – Methods & Clinical Development” som utges av Nature Publishing Group i samarbete med “American Society of Gene & Cell Therapy”.

» I mars godkände det amerikanska patentverket Immunicums patentansökan avseende skydd för Bolagets grundteknologi.

» Den 31 mars inlämnades slutrapport till Läkemedelsverket med positiva data på njurcancer (RCC I/II).

» I maj rapporterade Immunicum lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinhämmare samt fortsatt positiva överlevnadsdata från den avslutade fas I/II studien på njurcancer.

» Bolaget presenterade fas I/II data på njurcancer vid världens största cancerkonferens ASCO (American Society of Clinical Oncology), som hölls i början av juni 2014.

» Den 2 april 2014 genomfördes en riktad emission som tillförde Bolaget 56 Mkr före emissionskostnader.

» Den 3 juni meddelades att Bolaget slutfört en övertecknad företrädesemission som inbringade 44 Mkr före emissionskostnader.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

» Som ett led i uppbyggnaden av Immunicums egen organisation övergick Alex Karlsson-Parra (CSO, forskningschef, och en av Bolagets grundare) den 1 juli 2014 till heltidsanställning.

» Totala utgifterna för genomförandet av de två emissionerna i april och juni uppgick till 8,3 Mkr. En större del, 5,5 Mkr, betalades under augusti, vilket således inte belastat Bolagets likvida medel vid räkenskapsårets slut.

» I början av september presenterade Alex Karlsson-Parra positiva uppföljningsdata från fas I/II studien på njurcancer på SMI’s cancervaccinkonferens i London.

» Den 27 oktober förvärvade Immunicum patenträttigheterna till en adenovirusvektor för onkolytisk behandling samt för vidareutveckling av SUBCUVAX.

 

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt INTUVAX® beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum förvärvar patent för onkolytisk behandling samt för vidareutveckling av SUBCUVAX