Immunicum: Delårsrapport juli 2013 - mars 2014Göteborg, 2014-05-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Juli 2013 – mars 2014 jämfört med samma period 2012/2013

Resultat

Resultatet för perioden 1 juli 2013 – 31 mars 2014 uppgick till – 10 599 tkr jämfört med – 4 162 tkr under samma period 2012/13. Resultatet per aktie uppgick till – 0,77 kr (-0,30 kr).

Den ökade förlusten beror på högre kostnader för kraftigt ökad klinisk prövningsverksamhet samt högre personalkostnader (fler anställda). Kostnadsutvecklingen har följt den av bolaget uppgjorda budgeten för perioden.

Rörelseintäkterna för perioden, 560 tkr, är hänförliga till utvecklingsbidrag från VINNOVA.

Tillgångar, eget kapital och skulder

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2014 till 16 962 tkr jämfört med 1 609 tkr vid samma datum ett år tidigare.

Det egna kapitalet uppgick 31 mars 2014 till 14 005 tkr.

 

Väsentliga händelser (för perioden efter publicering av årsredovisningen för 2012/13)

 • Vid årsstämman den 3 december 2013 utsågs Sven Andréasson till ny styrelseledamot i Immunicum.  
   
 • Årstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om nyemission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
   
 • 5 december 2013 rapporterade Immunicum positiva överlevnadsdata från den kliniska fas I/II-prövningen på metastaserande njurcancer.
   
 • 6 mars 2014 publicerades lovande data för Immunicums CD70-teknologi för adoptiv immunterapi. Resultaten indikerar en robust metod att expandera tumörspecifika T-celler med förbättrad kvalitet i jämförelse med etablerade expansionsprotokoll. 
   
 • 27 mars 2014 blev Immunicums abstract “Intratumoral vaccination with activated allogeneic dendritic cells in patients with newly diagnosed metastatic renal cell carcinoma (mRCC)”, godkänt för presentation på det årliga American Society of Clinical Oncology (ASCO)-mötet I Chicago.
   
 • 31 mars 2014 slutrapporterade Immunicum till Läkemedelsverket positiva fas I/II-data för INTUVAX® vid behandling av mRCC.

 

Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

 • 2 april 2014 genomförde Immunicum en riktad nyemission av 3 500 000 aktier till en emissionskurs om 16,00 SEK, vilket tillfört Bolaget 56 miljoner SEK före emissionskostnader. Styrelsen i Immunicum beslutade samtidigt om en företrädesemission om högst cirka 44 miljoner SEK som i sin helhet är garanterad av ett garantikonsortium.

 

VD har ordet

Vi driver verksamheten enligt plan. I slutet av mars lämnade vi in en slutrapport till Läkemedelsverket med data från fas I/II-studien på patienter med metastaserande njurcancer. Vi kunde också meddela att ett abstract med data från den kliniska studien har blivit godkänt för presentation på en av de mest betydelsefulla konferenserna om cancerforskning i världen, det årliga ASCO-mötet. Detta är en mycket fin fjäder i hatten för oss och visar på den höga graden av vetenskapligt intresse som våra kliniska data genererar. Därtill ger det oss mycket goda möjligheter att visa upp vår teknologi för olika intressenter världen över.

Den 14 maj, eller strax därefter, kommer man på ASCOs hemsida att kunna ta del av alla abstract som har skickats in och accepterats. Dessutom avser vi att följa upp de åtta patienter som ännu är i livet för att kunna ge en uppdatering av de data som tidigare har offentliggjorts.  

Vi är i slutfasen av planeringen av den uppföljande fas II-studien på patienter med metastaserande njurcancer. Studien är fullt finansierad genom den nyligen genomförda riktade emissionen på 56 MSEK före emissionskostnader. Denna kommer att kompletteras med en fullt garanterad företrädesemission om ca 44 MSEK. Den riktade emissionen gav oss möjlighet att stärka ägarbasen med några större kapitalstarka placerare, vilket vi är mycket glada över.

Som tidigare har nämnts så utvärderar vi också ett par samarbetsförslag för potentiella nya projekt, något vi kanske får anledning att återkomma till. Vårt huvudsakliga fokus den närmsta tiden är den planerade fas II-studien samt att fullfölja den pågående studien på patienter med primär levercancer med planen att under året samla tillräckligt med relevant data från levercancerstudien för att kunna ge marknaden en statusuppdatering.

I maj 2014 

Jamal El-Mosleh

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-41 50 53,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum tidigarelägger delårsrapport för perioden juli 2013 – mars 2014