Immunicum: Delårsrapport juli 2014 - september 2014Göteborg, 2014-11-18 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Juli 2014 – september 2014 jämfört med samma period 2013

Resultat

Resultatet för perioden 1 juli – 30 september 2014 uppgick till -6 170 tkr jämfört med -1 790 tkr under samma period 2013. Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,31 kr (-0,13 kr under 2013) före och efter utspädning.

Den ökade förlusten beror på högre kostnader för kraftigt ökad klinisk prövningsverksamhet samt högre personalkostnader (fler anställda). Kostnadsutvecklingen följer väl den av Bolaget uppgjorda budgeten för perioden.

 

Tillgångar, eget kapital och skulder

Bolagets likvida medel uppgick 30 september 2014 till 97 773 tkr jämfört med 24 179 tkr vid samma datum ett år tidigare.

Det egna kapitalet uppgick 30 september 2014 till 94 071 tkr, vilket motsvarar 4,70 kr per aktie.

 

Väsentliga händelser (juli – september 2014)

Som ett led i uppbyggnaden av Immunicums egen organisation övergick Alex Karlsson-Parra (CSO och en av Bolagets grundare) den 1 juli till heltidsanställning.

I början av september presenterade Alex Karlsson-Parra positiva uppföljningsdata från fas I/II studien på njurcancer på SMI’s cancervaccinkonferens i London.

    

Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

Den 27 oktober förvärvade Immunicum patenträttigheterna till en adenovirusvektor för onkolytisk behandling samt för vidareutveckling av SUBCUVAX.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-41 50 53,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

IMMUNICUM: VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2014