Immunicum: Delårsrapport juli 2015 - mars 2016PERIODEN (JULI 2015 -MARS 2016) SAMT TREDJE KVARTALET (JANUARI-MARS 2016)

Resultat

Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till -28 575 tkr (-28 174 tkr) respektive 
-28 905 tkr (-27 811 tkr), varav tredje kvartalet -9 528 tkr (-10 658 tkr) respektive
 -9 611 tkr (-10 615 tkr).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,44 kr (-1,39 kr), varav tredje kvartalet -0,48 kr (-0,53 kr). Resultat per aktie beräknat efter full utspädning uppgick till
-1,40 (-1,35) varav tredje kvartalet -0,47 (-0,51).

Kostnaderna för kliniska prövningar har ökat under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat på grund av ökat antal anställda.

Trots ökad klinisk aktivitet samt ökat antal anställda har rörelsekostnaderna under tredje kvartalet minskat vid jämförelse mot föregående år då Bolaget under föregående år hade högre kostnader för produktionsutveckling. Denna anpassning av tillverkningsprocessen är nu avslutad.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 886 tkr (-31 747 tkr), varav tredje kvartalet -10 075 tkr (-11 339 tkr), och påverkades främst av förändring i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 25 651 tkr (-35 322 tkr), varav tredje kvartalet – tkr (-10 000 tkr), beroende på förändring i innehav av fondplaceringar. Bolagets likvida medel uppgick till 33 503 tkr (40 771 tkr) vid periodens slut. Därutöver var 9 435 tkr (35 000 tkr) placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick därmed likvida medel och fondplacering vid periodens slut till 42 938 tkr (75 771 tkr).

Totalt eget kapital uppgick till 38 842 tkr (72 430 tkr) efter beaktande av periodens resultat och pågående nyemission, vilket motsvarar 1,93 kr (3,62 kr) per aktie. Bolagets soliditet vid periodens slut var 79,9% (92,3%).

Fullständig delårsrapport kan laddas ner på Bolagets hemsida: http://immunicum.se/investors/financial-reports/

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)