Immunicum förtydligar meddelande om levercancerstudie



Göteborg, 2015-04-28 16:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) lämnade idag ett förtydligande med anledning av flera frågor på Immunicums uppdatering av HCC-studien från 23 april rörande antalet patienter som fortfarande är vid liv i studien. Totalt 4 av 9 patienter som har inkluderats i studien är fortfarande vid liv, inklusive en patient med gallgångscancer. Ledningen ser positivt på det sammantagna utfallet i HCC-studien för de patienter som erhållit full vaccination. Ytterligare 4 patienter kommer att inkluderas i studien.

– Vi har att göra med en svårbehandlad patientgrupp med beklagligt kort förväntad överlevnad på endast några månader. Att fyra av de sex patienter med levercancer som fullbordat INTUVAX-behandling har uppvisat överlevnad överstigande förväntad medianöverlevnad tycker vi är lovande data, säger Bolagets VD Jamal El-Mosleh.

Inklusive patienten med gallgångscancer har så här långt fem av sju fullt behandlade patienter uppvisat förlängd överlevnad i förhållande till historiska jämförelser. Utöver dessa sju patienter föll två patienter bort innan fullt antal vaccindoser hade uppnåtts. Ledningen anser att förklaringsvärdet avseende INTUVAX är sämre i dessa två fall. De två patienter som erhöll full vaccination, men ändå inte uppnådde historiskt förväntad medianöverlevnad, tillhörde Child-Pugh-klasserna 5 och 6 och avled 7.5 månader respektive 3.5 månader efter första vaccindosen jämfört med förväntad medianöverlevnad på 8.3 månader respektive 4.3 månader.

Studiens främsta syfte är att fastslå att INTUVAX-behandlingen inte är förknippad med allvarliga vaccin-relaterade biverkningar, vilket så här långt också har kunnat bekräftas.

   

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Alex Karlsson-Parra, CSO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 705 16 75 79
alex.karlsson-parra@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

 

Om INTUVAX

INTUVAX är ett terapeutiskt cancervaccin som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är behandlade dendritceller från friska givare. Dendritceller är en typ av vita blodkroppar med antigen-presenterande funktion i kroppens adaptiva immunförsvar. INTUVAX är framställt för att fungera som en immunogen adjuvans och antas orsaka en inflammatorisk reaktion vid stället för vaccineringen. Denna reaktion leder till aktivering av tumör-specifika cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) som i sin tur attackerar cancercellerna. I en pågående fas II-studie på patienter med metastaserad njurcancer utvärderas förekomst och infiltration av CD8+ CTL i primärtumör, metastaser och frisk vävnad.

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vaccin för behandling av cancersjukdomar. En fas II-studie på bolagets mest framskridna projekt, INTUVAX mot njurcancer, startade under årets första halva. Bolagets projektportfölj innehåller ytterligare tre projekt mot olika typer av cancer, inklusive levercancer.

 

www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Uppdatering av säkerhets- och överlevnadsdata i INTUVAX-studie på levercancer