Immunicum förvärvar patent för onkolytisk behandling samt för vidareutveckling av SUBCUVAXGöteborg, 2014-10-27 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att bolaget förvärvat patenträttigheterna till en genetiskt modifierad adenovirus-vektor. Vektorn är primärt avsedd att användas för effektiv laddning av vaccinceller med ett flertal olika tumörantigen i det terapeutiska vaccinet SUBCUVAX. Detta cancervaccin kräver inte tillgång till en injicerbar tumör utan kan injiceras under huden (subkutant) för behandling av olika cancersjukdomar. Ett annat användningsområde är onkolytisk behandling med tumöravdödande viruspartiklar.

Den USA-patentsökta adenovirus-vektorn har framtagits av en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, under ledning av professor Magnus Essand och ägs idag av forskningsbolaget VirEx AB.  

Säljaren är berättigad till tre mindre delbetalningar från Immunicum, varav en är villkorad och två är ovillkorade. Betalningarnas sammanlagda värde uppgår till 1.5 miljoner SEK. Säljaren är också berättigad till en mindre royalty på intäkter kopplade till den förvärvade tillgången. Inom ramarna för avtalet erhåller säljaren dessutom en licens att med hjälp av vektorn utveckla och kommersialisera tumöravdödande viruspartiklar för onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer. Immunicum är berättigat till royalty på de intäkter VirEx kan komma att erhålla från sådan användning och har rätt att använda vektorn för onkolytisk behandling i alla andra cancerindikationer. Ytterligare detaljer om villkoren i avtalet tillkännages inte.  

“Denna genetiskt modifierade adenovirus-vektor, som kan laddas med gener vilka kodar för både tumörantigen och immunstimulerande faktorer, har visat sig ha en ytterst effektiv förmåga att “infektera” dendritceller. Vektorn skapar på så vis en möjlighet att ladda Immunicums vaccinceller med flera relevanta tumörantigen samtidigt utan att dessa behöver licensieras in för att ha ett komplett SUBCUVAX-vaccin. Därmed får Immunicum också en möjlighet att genomföra kliniska studier med ett tumörvaccin som på ett enkelt sätt kan administreras under huden”, säger Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra.

VirEx planerar att under våren 2015 starta en klinisk fas I/II-studie på patienter med neuroendokrina tumörer med ett onkolytiskt virus baserat på vektorteknologin. Som framgår ovan innehar VirEx en licens att utveckla och kommersialisera produkter inom detta indikationsområde och Immunicum är berättigat till royalties och andra ersättningar som eventuellt genereras vid försäljning av produkten till tredje part. Immunicum äger rättigheterna till vektorn inom samtliga övriga tillämpnings-områden.   

“Förvärvet av rättigheterna till denna unika vektor ökar förutsättningarna för att framgångsrikt utveckla subkutana, terapeutiska cancervacciner inom ramarna för Immunicums SUBCUVAX-behandling. Möjligheterna att erbjuda SUBCUVAX till bolag som utvecklar egna antigen kvarstår. Vi ser också möjligheter att med hjälp av vektorn utveckla en virusbaserad onkolytisk behandling av ett flertal olika cancertyper och avser att licensiera ut vektorn för detta ändamål om VirEx planerade studie blir framgångsrik”, säger Immunicums vd Jamal El-Mosleh. 

SUBCUVAX-behandlingen innebär att specialbehandlade dendritceller från friska donatorer laddas med tumörspecifika antigener i provrör och injiceras under huden. Eftersom vaccincellerna kan laddas med antigener av olika typ, är det teoretiskt möjligt att skräddarsy vacciner för terapeutisk behandling av alla typer av cancer.

    

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt INTUVAX® beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar uppdaterade överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter