Immunicum: Halvårsrapport juli - december 2013Göteborg, 2014-02-18 08:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Andra halvåret 2013 jämfört med samma period 2012

Resultat

Resultatet för perioden 1 juli – 31 december 2013 uppgick till – 5 583 tkr jämfört med – 2 177 tkr för samma period 2012. Resultatet per aktie uppgick till – 0,41 kr (- 0,16 kr).

Den ökade förlusten beror på högre kostnader för klinisk prövning samt högre personal kostnader. Kostnadsutvecklingen har väl följt den av bolaget uppgjorda budgeten för perioden.

Rörelseintäkterna för perioden, 560 tkr, är hänförliga till utvecklingsbidrag som erhållits från vinnova.

Tillgångar, eget kapital och skulder

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 20 197 tkr jämfört med 3 273 tkr vid samma datum året innan.

Det egna kapitalet hade den sista december 2013 ökat till 19 021 tkr.

 

Väsentliga händelser under andra halvåret 2013

 • Den 1:a juli 2013 anställdes Henrik Elofsson som Chief Operating Officer.
   
 • Den 22:a juli 2013 godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk prövning på primär levercancer.
   
 • Den 12:e augusti 2013 erhöll Immunicum varumärkesskydd för bolagsnamnet.
   
 • Den 19:e augusti 2013 rapporterade Immunicum att den sista patienten i den pågående kliniska prövningen på metastaserad njurcancer erhållit sin avslutande dos av INTUVAX®.
   
 • Den 23:e oktober behandlades den första patienten i den kliniska fas I/II-studien på primär levercancer.
   
 • Den 25:e oktober lämnade det Amerikanska Patentverket, United States Patent and Trademark Office (uspto), en så kallad “notice of allowance” gällande patentansökan 11/603,819 och avser därmed att godkänna Immunicums patentansökan för att skydda Bolagets grundteknologi även i USA.
   
 • Vid årsstämman den 3:e december valdes Sven Andréasson till ny styrelseledamot i Immunicum. Bengt Andersson, som undanbett omval i styrelsen, valdes in i Bolagets vetenskapliga råd.
   
 • Årstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om nyemission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
   
 • Den 5:e december rapporterade Immunicum positiva överlevnadsdata från den kliniska fas I/II-studien på metastaserad njurcancer.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  

Principer för delårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Immunicums styrelse beslutade tidigare att från och med den 1 juli 2012 ändra redovisningsprincipen för aktivering av utvecklings- och patentutgifter. Den ändrade principen innebär att aktivering tidigast kan ske då projekten kommit in i fas iii. Effekten av principbytet innebär att Immunicums utvecklingsutgifter numera kostnadsförs löpande och att tidigare aktiverade utgifter tagits bort från balansräkningen, varvid det egna kapitalet minskades.

Dessa ändrade principer tillämpades för första gången i årsbokslutet för 2012/13.

I denna halvårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut använts.

 

VD har ordet

Den vetenskapliga tidsskriften Science, en av världens mest prestigefyllda, utsåg cancerimmunterapi som det största vetenskapliga genombrottet 2013 tack vare att forskningen lyckats hitta sätt att förhindra nedregleringen av de få naturligt uppkomna cancerspecifika t-celler som finns i tumörer och för att man, genom så kallad adoptiv immunterapi, har kunnat aktivera och föröka antalet tumörspecifika t-celler i provrör innan de återinjiceras i patienterna.

I ljuset av detta är vi särskilt stolta över de data Immunicum kunde presentera på en immunterapikonferens i Bryssel i början av december förra året. Där redovisade vi att sju av våra tolv behandlade njurcancerpatienter uppvisade betydligt fler t-celler i primärtumörerna än vad som annars kunde förväntas, varav fem, enligt vad vi känner till, var de mest massiva som någonsin har rapporterats, i så väl djur som människa.

Eftersom INTUVAX® tycks kunna generera ett mycket stort antal tumörinfiltrerade t-celler så ser vi spännande möjligheter att kombinera INTUVAX® med andra läkemedel som förhindrar eventuell nedreglering av t-cellerna, ungefär som att ta bort foten från bromsen och i stället trycka ner gaspedalen.

INTUVAX® testas för närvarande som monoterapi på njur- och levercancer. Resultaten är som tidigare rapporterats lovande för den genomförda njurcancerstudien och vi ser därför fram emot att under året få börja testa INTUVAX® i en större fas II-studie på denna indikation. Arbetet med studiedesignen är just nu i sin slutfas.

Slutligen vill jag nämna att det har visats intresse från ett antal svenska och internationella forskare och kliniker med avseende på andra cancerindikationer för INTUVAX® och samarbetsprojekt kopplade till SUBCUVAX®. Dessa propåer håller just nu på att utvärderas. Det finns en stor och outnyttjad potential i Immunicum och våra teknologier och vi ser fram emot att fortsätta realisera denna potential under de kommande åren!

Februari 2014

Jamal El-Mosleh

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-772 81 50,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum utser ny Certified Adviser