Immunicum inkluderar första patienten i en fas II-studie på patienter med spridd njurcancerGöteborg, 2015-05-05 09:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att den första patienten har inkluderats i den internationella fas II-studien med det terapeutiska cancervaccinet INTUVAX för behandling av patienter med spridd njurcancer.

INTUVAX är ett terapeutiskt cancervaccin, baserat på blodkomponenter från friska donatorer, som har utvecklats för att behandla patienter med solida tumörer. Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal cell CAncer) har utformats på grundval av de lovande resultat som framkommit i en fas I/II-prövning på patienter med spridd njurcancer.

Immunicum planerar att inkludera totalt 90 patienter vid ett 20-tal europeiska centra. INTUVAX injiceras i primärtumörer vid två tillfällen inför ett kirurgiskt avlägsnande av njuren tillsammans med primärtumören. Patienterna kommer att randomiseras (slumpmässigt fördelas) 2:1 mellan antingen INTUVAX i kombination med sunitinib eller endast sunitinib, ett godkänt läkemedel för behandling av njurcancer.

Studien är tänkt att inkludera 60 % patienter med prognosen intermediär risk och 40 % patienter med prognosen hög risk. Patienterna kommer att följas under 18 månader med det primära syftet att utvärdera medianöverlevnaden hos högriskpatienter. Patienter i behandlingsarmen med hög risk erhåller INTUVAX och kommer därefter att få tilläggsbehandling med sunitinib som påbörjas sex veckor efter operation medan patienter i behandlingsarmen med intermediär risk erhåller INTUVAX som enda behandling och sunitinib först när/om sjukdomen visar tecken till progress.

– Den öppna designen av MERECA-studien ger oss fortlöpande värdefull information om effekt och säkerhet hos INTUVAX. Det underlättar planeringen av fortsatta studier och ökar möjligheterna för en tidigare diskussion om utlicensiering av projektet. Naturligtvis kommer marknaden löpande få ta del av effekt- och säkerhetsdata när informationen bedöms vara relevant, säger Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för Bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har påbörjats. I projektportföljen finns ytterligare ett kliniskt fas I/II-projekt i levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum förtydligar meddelande om levercancerstudie