Immunicum lämnar en uppdatering på sin fas I/II-studie i levercancer och rapporterar att den första patienten i den förlängda delen av studien har behandlats med cancerimmunaktiveraren INTUVAXGöteborg, den 10 mars, 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag en uppdatering på Bolagets fas I/II-studie vid levercancer. Immunicum meddelar också att den första patienten i den utökade delen av studien har fått förstahandsbehandling med cancerimmunaktiveraren INTUVAX. 

Summering:

· Av de elva patienter som fått INTUVAX som andrahandsbehandling, har nio fått full behandling med tre INTUVAX doser
· Fem av de nio fullt behandlade patientera har passerat sin förväntade medianöverlevnad
· Fyra av de nio fullt behandlade patienterna lever ännu
· Tre av dessa har ännu inte passerat sin förväntade medianöverlevnad
· Den första patienten i den förlängda delen av fas I/II-studien vid behandling av levercancer har fått cancerimmunaktiveraren INTUVAX som förstahandsbehandling

Som tidigare har meddelats startade Immunicum i oktober 2013 en fas I/II-studie (IM-102) vid levercancer. Patienter som tidigare fallerat på förstahandsbehandlingar startade andrahandsbehandling med cancerimmunaktiveraren INTUVAX. Inga allvarliga biverkningar har kunnat härledas till vaccinet. Alla patienter hade uppvisat tumörprogression (tumörtillväxt) efter konventionell förstahandsbehandling (lokal kemoembolisering eller systembehandling med Sorafenib) innan de sattes på andrahandsbehandling med INTUVAX. Två av studiens patienter drabbades av ett mycket snabbt sjukdomsförlopp redan före den första vaccindosen och avled innan den andra respektive tredje dosen kunde ges.

“Vi är mycket nöjda med våra inledande resultat. Elva patienter som diagnostiserats med primär hepatocellulär cancer (HCC) har hittills fått INTUVAX som andrahandsbehandling. Nio av dessa patienter har fått sina tre planerade INTUVAX-doser och fem av dessa patienter har passerat sin förväntade medianöverlevnad”, kommenterade Jamal El-Mosleh, VD för Immunicum. “Vi kan också konstatera att fyra av de nio fullt behandlade patienterna ännu är vid liv och att tre av dessa ännu inte passerat sin förväntade medianöverlevnad”, fortsatte Jamal El-Mosleh.

Dessutom, som tidigare har meddelats, har Immunicum fått godkännande från Läkemedelsverket att utöka studien genom att inkludera upp till ytterligare sex patienter i studien. Dessa patienter är godkända att få INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination med lokal kemoembolisering av tumören eller tyrosinkinashämmaren Sorafenib.
Immunicum meddelade idag också att den första patienten i den förlängda delen av fas I/II-studien vid levercancer har fått Bolagets cancerimmunaktiverare INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination med standardbehandling.

Som tidigare har meddelats så har Immunicum också behandlat en patient med gallgångscancer, som i ett första skede antogs vara primär levercancer. Patienten har behandlats med tre doser av INTUVAX och i efterförloppet dessutom erhållit standardbehandling med gemcitabin (G) som är känt för att hämma immunsuppressiva celler i tumörer i kombination med cisplatin (C). Denna patient är ännu vid liv ca 25 månader efter den första vaccindosen, vilket ska jämföras med en förväntad genomsnittlig medianöverlevnad om 11,7 månader hos patienter med gallgångscancer som behandlats med G/C (Valle et al N Engl J Med 2010: 362:1273).

 “Vi ser fram emot möjligheten att ge INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination med särskilt Sorafenib eftersom Sorafenib är känd för att kunna dämpa immunsuppression genom att minska antalet myeloida suppressorceller i benmärgen, blod och i levertumörer i musmodeller. Precis som INTUVAX verkar fungera synergistiskt med Sunitinib i vår fas I/II-studie vid njurcancer, och med gemcitabin och cisplatin i den behandlade patienten med gallgångscancer, så tror vi att INTUVAX i kombination med Sorafenib kan generera en synergistisk anti-tumöreffekten hos patienter med levercancer”, säger Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum tillkännager ny medlem i det Vetenskapliga Rådet, Anders Öhlén, en ytterligare utökning av den industriella erfarenheten och kompetensen inom klinisk utveckling