Immunicum offentliggör prospektProspekt avseende företrädesemissionen av aktier i Immunicum AB (publ) (“Bolaget” eller “Immunicum”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.immunicum.se, samt på Redeyes hemsida, www.redeye.se.

Redeye är finansiell rådgivare i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare. 


Göteborg den 27 maj 2016

Immunicum AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, jamal-el-mosleg@immunicum.com, +46 70 331 90 51

Lise-Lotte Hallbäck, CFO, lise-lotte.hallback@immunicum.com, +46 76 140 50 51 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). 

www.immunicum.se

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Immunicum. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Immunicum sker endast genom det prospekt som Immunicum offentliggjort idag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (“USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Immunicum har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 

Fortsätt läsa

Immunicum: Delårsrapport juli 2015 – mars 2016