Immunicum presenterar fortsatt förbättrade fas I/II överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterGÖTEBORG den 13 juni 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, offentliggjorde idag fortsatt förbättrade data från uppföljningsfasen av en fas I/II-prövning på elva patienter med metastaserande njurcancer som startade i februari 2012. Fem patienter är fortfarande vid liv och resultaten visar en pågående och mer än fördubblad förlängd medianöverlevnad för hela patientgruppen samt en pågående just nu mer än tredubblad förlängd medianöverlevnad för patienter med dålig prognos jämfört med publicerade historiska data för nydiagnostiserade patienter som erhållit standardbehandling.

Immunicum påbörjade en fas I/II-studie på patienter med metastaserande njurcancer i februari 2012. Patienterna behandlades med två intratumorala injektioner av cancerimmunaktiveraren INTUVAX innan primärtumören opererades bort. Fem (5) av elva (11) utvärderingsbara patienter är ännu vid liv. Medianöverlevnaden för hela patientgruppen ligger för närvarande på ca 37 månader mot förväntat 15.2 månader (historiska data på nydiagnostiserade patienter med metastaserande njurcancer som behandlats med tyrosinkinashämmaren Sutent/sunitinib). För gruppen med prognosen hög-risk (6 patienter) ligger för närvarande medianöverlevnaden på ca 31 månader mot förväntat nio (9) månader och för patienter med prognosen intermediär risk (5 patienter) ligger för närvarande medianöverlevnaden på ca 42 månader mot förväntat 26 månader. Den slutgiltiga medianöverlevnaden har ännu inte uppnåtts för någon av de tre patientgrupperna.

Syftet med fas I/II-studien var att dokumentera säkerhetsprofilen och den immunologiska effekten, samt att följa överlevnaden hos patienter med metastaserande njurcancer efter två INTUVAX-behandlingar. 

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).
www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Rättelse av datum – Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall är 17 juni 2016