Immunicum presenterar uppdaterade överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterGöteborg, 2014-09-12 12:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att uppföljande överlevnadsdata från en genomförd fas I/II-studie med INTUVAX kommer att presenteras den 15 september vid 3rd Annual Cancer Vaccines Conference i London. INTUVAX är ett terapeutiskt cancervaccin som i den aktuella studien utvärderas i patienter med metastaserande njurcellscancer.

Syftet med studien var att dokumentera biverkningsprofilen och den immunologiska effekten samt att följa överlevnaden hos patienter med metastaserande njurcellscancer efter behandling med två INTUVAX-injektioner.

De nya överlevnadsdata som kommer presenteras vid konferensen visar att 7 av 11 utvärderingsbara patienter fortfarande är vid liv.

Medianöverlevnaden i den subgrupp om fem patienter vilka initialt klassificerats som högriskpatienter har nu passerat 17 månader. Två av dessa patienter, varav en fortfarande är vid liv, har uppnått en överlevnad om mer än två år. Detta kan jämföras med en förväntad medianöverlevnad på nio månader med dagens standardbehandling för denna patientkategori – tyrosinkinashämmaren sunitinib. Noterbart är att ingen av högriskpatienterna i INTUVAX-studien erhållit tyrosinkinashämmare under de första nio månaderna efter vaccinationen.

Fortsatt uppföljning är nödvändig för att klarlägga överlevnaden bland de patienter som har en något mindre aggressiv sjukdom (intermediate mRCC). De data som presenteras vid konferensen visar dock att fem av sex patienter i denna subgrupp fortfarande är vid liv och för tre av dessa har överlevnaden nu passerat 21 månader.

Hos tre av fyra patienter som på grund av konstaterad tumörtillväxt tilläggsbehandlats med tyrosinkinashämmare, har man dessutom noterat att tumörernas storlek minskat. Hos två av dessa patienter var detta särskilt överraskande, då deras tumörtyper (hjärnmetastaser och metastaser vid extensiv sarkomatoid tumöromvandling) ytterst sällan svarar på behandling med sunitinib. Undersökningar med datortomografi indikerar dessutom att samtliga hjärnmetastaser nu har försvunnit.

Studieresultaten pekar på att den förlängda överlevnaden är en följd av att INTUVAX åstadkommer en tumörspecifik immunreaktion som tycks hämma tillväxttakten i tumörmetastaserna. Preliminära data indikerar dessutom att efterföljande tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare kan förstärka den antitumorala effekten på ett synergistiskt sätt, säger Immunicums forskningschef, professor Alex Karlsson-Parra.

“INTUVAX tycks förlänga överlevnaden för de njurcancerpatienter som initialt bedömts ha sämst prognos. För patienter med en något mindre aggressiv sjukdom krävs längre uppföljning, men även i denna patientgrupp är data lovande. Vi ser fram emot att inom kort påbörja en fas II-studie för att så snabbt som möjligt ta INTUVAX vidare mot marknaden”, säger Jamal El-Mosleh, vd för Immunicum.

Ovanstående data kommer också att presenteras vid 22nd Annual International Cancer Immunotherapy Symposium i New York som hålls den 6-8 oktober 2014.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum.

Tel: 031 – 41 50 52,
E-mail: jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31.

www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt är INTUVAX®, vilket för närvarande utvärderas i en klinisk fas I/II studie i patienter med njurcancer. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicums företrädesemission övertecknad