Immunicum publicerar prospekt i samband med företrädesemission och notering på Nasdaq StockholmPressmeddelande

5 december 2017

Immunicum publicerar prospekt i samband med företrädesemission och notering på Nasdaq Stockholm

Immunicum AB (publ) (“Immunicum” eller “Bolaget”), First North Premier: (IMMU), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer, höll den 4 december 2017 extra bolagsstämma vilken beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare. 

Prospektet som har upprättats i samband med företrädesemissionen och noteringen på Nasdaq Stockholm har blivit godkänt och registrerat av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Immunicums hemsida, www.immunicum.com och Pareto Securities AB:s hemsida, www.paretosec.com/corp/immunicum.

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Aktieägare i Bolaget som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 december 2017 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Immunicum.
  • Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i företrädesemissionen var den 4 december 2017.
  • Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid 14 teckningsrätter ger rätt att teckna 15 nya aktier.
  • Teckningskursen är 8 SEK per aktie.
  • Vid fullteckning kommer Immunicum att erhålla cirka 223 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 8 december 2017 till 22 december 2017.
  • Handel med teckningsrätter infaller under perioden 8 december 2017 till 20 december 2017.

             
Den 24 november 2017 beslutade Nasdaq Stockholm AB:s bolagskommitté att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm, villkorat av att företrädesemissionen fullföljs och Bolaget tillförs tillräckligt rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden efter upptagandet till handel, samt även villkorat av att övriga sedvanliga villkor fullföljs.

Preliminär tidsplan för noteringen på Nasdaq Stockholm

  • Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier: 12 januari 2018
  • Första dag för handel på Nasdaq Stockholm: 15 januari 2018

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: ir@immuicum.com

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Kommuniké från extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) den 4 december 2017