Immunicum rapporterar fas I/II-data som visar på tumörspecifika immunsvar som direkt korrelerar med förlängd överlevnad för majoriteten av INTUVAX-behandlade levercancerpatienterGöteborg, den 18 april 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag nya immunologiska fas I/II-data som visar att behandling med INTUVAX ökar frekvensen av tumörspecifika CD8+ T-celler hos majoriteten av fullt behandlade levercancerpatienter samt att denna ökning direkt korrelerar med förlängd överlevnad.

Summering av data:

 • Av de elva utvärderade levercancerpatienterna som behandlats med INTUVAX, har nio fått full behandling med tre INTUVAX-doser.

 • Fem av de nio fullt behandlade patienterna har passerat sin förväntade medianöverlevnad medan två av tre patienter som fortfarande är vid liv ännu inte har passerat sin förväntade medianöverlevnad.
   
 • Analyser genomfördes som jämförde frekvensen av CD8+ T-celler i blodet som producerar interferon-gamma, vilket är tecken på att T-cellerna har en dödar-funktion, vid stimulation med två olika tumörassocierade antigen (antigen som kan uttryckas i primära levertumörer) före första INTUVAX-dosen respektive en vecka efter tredje och sista dosen.
   
 • Sex av de nio fullt behandlade patienterna uppvisade en ökad frekvens av dessa interferon-producerande CD8+ T-celler i blodet, reaktiva mot åtminstone en av de två tumörassocierade antigenen för levercancer, en vecka efter genomförd behandling med INTUVAX. Hos fem av dessa sex patienter kvarstod en förhöjd frekvens av CD8+ T-celler mot åtminstone ett av två tumörassocierade antigen vid förnyad analys sex veckor efter den tredje INTUVAX-dosen.

 • Fyra av sex patienter som uppvisat en ökad frekvens av dessa tumörspecifika CD8+ T-celler har passerat sin förväntade medianöverlevnad och de övriga två patienterna är fortfarande vid liv och har ännu inte passerat förväntad medianöverlevnad.
   
 • Två av tre patienter som inte uppvisat en ökad frekvens av tumörspecifika CD8+ T-celler avled innan de hann passera förväntad medianöverlevnad.

 • En patient med gallgångscancer som också behandlats med tre doser INTUVAX uppvisade en ökad frekvens CD8+ T-celler i blodet, reaktiva mot de två olika tumörassocierade antigenen (som även kan uttryckas i gallgångscancer) efter genomförd INTUVAX-behandling. I efterförloppet har patienten erhållit standardbehandling med gemcitabin (G) som är känt för att hämma immunsuppressiva celler i tumörer i kombination med cisplatin (C). Denna patient är ännu vid liv ca 26 månader efter den första vaccindosen, vilket ska jämföras med en förväntad genomsnittlig medianöverlevnad om 11,7 månader hos patienter med gallgångscancer som behandlas med G/C (Valle et al N Engl J Med 2010: 362:1273).

“Dessa resultat är ytterst positiva då de inte bara visar att INTUVAX inducerar en ökad frekvens av tumörspecifika CD8+ T-celler i perifert blod hos majoriteten av de fullt behandlade patienterna utan även visar att dessa CD8+ T-celler producerar interferon-gamma vilket är en proinflammatorisk faktor som är förknippad med T-cellens förmåga att fungera som en tumöravdödande cell. Dessutom ser vi en klar korrelation mellan den ökade förekomsten av dessa tumörspecifika CD8+ T-celler och förlängd överlevnad vilket talar för en INTUVAX-relaterad klinisk effekt”, säger Immunicums forskningschef, Professor Alex Karlsson-Parra.

Korrelationen mellan förlängd överlevnad och tumörspecifikt immunsvar orsakat av INTUVAX vid behandling av levercancer är oerhört uppmuntrande och betydelsefull. Nu har vi dessutom tydliga tecken på INTUVAX-relaterad tumörspecifikt immunsvar i två olika indikationer och data vi samlar fortsätter att stärka vår tro på INTUVAX potential som framtida standardbehandling för cancer”, säger Immunicums VD, Jamal El-Mosleh.

Om levercancerstudien (IM-102)
Som tidigare har meddelats startade Immunicum i oktober 2013 en fas I/II-studie (IM-102) vid levercancer. Patienter som tidigare fallerat på förstahandsbehandlingar startade andrahandsbehandling med cancerimmunaktiveraren INTUVAX. Inga allvarliga biverkningar har kunnat härledas till vaccinet. Alla patienter hade uppvisat tumörprogression (tumörtillväxt) efter konventionell förstahandsbehandling (lokal kemoembolisering eller systembehandling med Sorafenib) innan de sattes på behandling med INTUVAX. Två av studiens patienter drabbades av ett mycket snabbt sjukdomsförlopp redan före den första vaccindosen och avled innan den andra respektive tredje dosen kunde ges.
Dessutom, som tidigare har meddelats, har Immunicum fått myndigheternas godkännande att utöka studien genom att inkludera upp till ytterligare sex patienter som skall få INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination med lokal kemoembolisering av tumören eller tyrosinkinashämmaren Sorafenib.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum AB anlitar ny Investor Relations firma