Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission - utnyttjar överteckningsemissionGöteborg, den 21 juni, 2016. Immunicums företrädesemisson om cirka 111 MSEK som avslutades den 14 juni 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 17 MSEK. Immunicum tillförs därmed totalt cirka 128 MSEK före emissionskostnader.

Immunicum offentliggjorde den 18 maj 2016 bolagsstämmans beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om sammanlagt 5 040 000 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie, vilken omfattades till 13,9 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och till 86,1 procent av emissionsgarantier (“Företrädesemissionen”), samt att bemyndiga styrelsen att vid fullteckning av Företrädesemissionen genomföra en riktad nyemission om högst 910 000 aktier till samma teckningskurs (“Överteckningsemissionen”). 

Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte ut den 14 juni 2016 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 4 110 869 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 688 672 aktier, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 115 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 15 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av överteckningsgraden i Företrädesemissionen har Immunicums styrelse utnyttjat bemyndigandet till Överteckningsemissionen genom att besluta om nyemission av 759 541 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie, motsvarande cirka 16,7 MSEK. Tilldelning i Överteckningsemissionen kommer bland annat ske till en kontinentaleuropeisk institution, vilket är ett led i arbetet med att ytterligare stärka Immunicums ägarbas.

Immunicums aktiekapital uppgår idag till 1 008 000 SEK, fördelat på 20 160 000 aktier. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen ökar Immunicums aktiekapital till 1 297 977 SEK och antalet aktier till 25 959 541.

– Vi är väldigt stolta över det stora intresset för Immunicum. Emissionen ger oss möjlighet att utvidga vår pågående fas II-studie inom njurcancer samt påbörja kliniska fas I/II-studier inom malignt melanom. Därigenom kan vi fortsätta vår strategiska satsning med att bredda antalet cancerindikationer i klinisk fas och stärka vår marknadsposition inför framtida licensiering av våra produktkandidater. Vi vill samtidigt hälsa ett antal nya aktieägare varmt välkomna till Bolaget, säger Jamal El-Mosleh, VD Immunicum.

– Immunicum är ett mycket intressant bolag inom ett fält som rönt stort intresse det senaste året, immunonkologi. Vi är otroligt glada över att kunnat bistå Immunicum i denna kapitalresning som möjliggör för fortsatt utveckling i arbetet med att ta fram nya generationens läkemedel för cancer, kommenterar Richard Goldman, Head of Corporate Finance på Redeye.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Rådgivare

Redeye AB och WG Partners Ltd är finansiella rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar fortsatt förbättrade fas I/II överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter