IMMUNICUM: VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2014Göteborg, 2014-10-29 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Styrelsen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786, har beslutat om att utfärda kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rumonsdagen den 3 december 2014 kl. 14:00 på adress Stena Center, Holtermansgatan 1, 411 29, Göteborg. Lokal “Kyrkan”. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13:30.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 27 november 2014, samt (ii) senast samma dag (torsdagen den 27 november 2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till IMMUNICUM Aktiebolag (publ), “Årsstämma”, Grafiska Vägen 2, 412 63 Göteborg eller per e-post till: info@immunicum.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Framläggande och godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringsmän.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.    Beslut

    a)    om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

    b)    om dispositionen beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    c)    om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

11.    Beslut om principer för tillsättande av valberedning.

12.    Stämmans avslutande.

 

Övrigt

Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar 5 november 2014 och även publiceras på bolagets hemsida www.immunicum.com under sektionen Investerare; Bolagsstämma; Kallelse till Bolagsstämma. Annonsering om att kallelse görs i Dagens Industri 5 november 2014.

Denna information lämnades till publicering kl. 14.15 den 29 oktober 2014.

Bolagets Certified Adviser är Redeye Advisory AB, org.nr 556795-1040.

 

För ytterligare information

Jamal El-Mosleh, VD
Tel: +46 (0) 703 319051
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Om IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Immunicum utvecklar terapeutiska cancervacciner baserade på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller. Dendritcellens roll har befunnits så pass central i alla immunsvar att dess upptäckare tilldelades Nobelpriset i medicin 2011.

Immunicum planerar att kontinuerligt genomföra kliniska prövningar för att validera vaccinernas effekt i människa inom olika cancerindikationer. Bolaget har framgångsrikt avslutat en klinisk fas I/II-prövning på patienter med metastaserande njurcancer och planerar en uppföljande och fullt finansierad fas II-studie med beräknad start i början av 2015. Immunicum har även en pågående klinisk prövning på patienter med primär levercancer som förväntas avslutas under 2015. Därtill planeras ytterligare prekliniska studier på Bolagets CD70-plattform för adoptiv immunterapi samt ytterligare eventuella kliniska prövningar för terapeutisk cancervaccination på nya indikationer.

Aktien är listad på NASDAQ OMX First North, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.immunicum.se.

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014 (JULI-JUNI)