Immunicum: Välkomna till årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) tisdagen den 3 december 2013Göteborg, 2013-10-31 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Styrelsen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786, har beslutat om att utfärda kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum tisdagen den 3 december 2013 kl. 13:00 i bolagets lokaler på adress Stena Center 1 D, Göteborg (Chalmers Innovation).
 

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 27 november 2013, samt (ii) senast samma dag (onsdagen den 27 november 2013) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till IMMUNICUM Aktiebolag (publ), “Årsstämma”, c/o Chalmers Innovation, Stena Center 1 D, 412 92 Göteborg eller per e-post till: info@immunicum.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Framläggande och godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringsmän.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.    Beslut

    a)    om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

    b)    om dispositionen beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    c)    om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10.    Beslut om principer för tillsättande av valberedning.

11.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner.

12.    Stämmans avslutande.

 

Övrigt

Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 5 november 2013 och även publiceras på bolagets hemsida www.immunicum.com under sektionen Investerare; Bolagsstämma; Kallelse till Bolagsstämma. Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Industri tisdagen den 5 november 2013.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 09.00 torsdagen den 31 oktober 2013.

 

För ytterligare information 
Jamal El-Mosleh, VD
Tel: +46 (0) 703 319051
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Om IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

IMMUNICUM Aktiebolag (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Bolagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av så kallade allogena dendritceller så kan Bolagets produkter produceras i stor skala. Immunicums metod som har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.


Aktien är listad på NASDAQ OMX First North, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. För ytterligare information besök Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Fortsätt läsa

Immunicums patentansökan avseende Bolagets grundteknologi för terapeutisk cancervaccination med allogena dendritceller beviljas i USA