IMMUNICUM: VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) TORSDAGEN DEN 3 DECEMBER 2015Göteborg, 2015-11-03 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Styrelsen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786, har beslutat om att utfärda kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 3 december 2015 kl. 14:00 i Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, lokal C24, Göteborg.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 27 november 2015, samt (ii) senast samma dag (fredagen den 27 november 2015) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till IMMUNICUM Aktiebolag (publ), “Årsstämma”, Grafiska Vägen 2, 412 63 Göteborg eller per e-post till: info@immunicum.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förslag till dagordning

 

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Framläggande och godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringsmän.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.    Beslut

    a)    om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

    b)    om dispositionen beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    c)    om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9.    Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

11.    Beslut om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning.

12.    Stämmans avslutande.

 

Övrigt

Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar 5 november 2015 och även publiceras på bolagets hemsida www.immunicum.se under sektionen Investerare; Bolagsstämma; Kallelse till Bolagsstämma. Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Industri 5 november 2015.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 CET den 3 november 2015. 

Bolagets Certified Adviser är Redeye Advisory AB, org.nr 556795-1040.

www.redeye.se

 

För ytterligare information

Jamal El-Mosleh, VD
Tel: +46 (0) 703 319051
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Om IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunterapier för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

Aktien är listad på NASDAQ OMX First North, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.immunicum.se.

Fortsätt läsa

Immunicum förbereder notering på NASDAQ Stockholms huvudlista under 2016