Immunicums företrädesemission övertecknadGöteborg, 2014-06-03 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Immunicum AB (publ) (“Immunicum”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 2 april 2014 med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 3 december 2013. Teckningstiden löpte ut den 28 maj 2014 och teckningskursen var 16 SEK per ny aktie. Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför bolaget cirka 44 miljoner SEK före transaktionskostnader.

51 procent (1 401 116 aktier) av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande del, motsvarande 49 procent (1 353 884 aktier), har allokerats till tecknare utan stöd av teckningsrätter. Totalt mottogs ansökningar om teckning av 1 437 596 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket innebär att företrädesemissionen totalt var tecknad till 103 procent. Samtliga aktieägare som har ansökt om teckning av nya aktier med subsidiär företrädesrätt har erhållit full tilldelning. Utställda emissionsgarantier behöver därmed inte tas i anspråk. Befintliga aktieägare vars teckningsrätt motsvarade cirka 42 procent av företrädesemissionen hade förbundit sig att inte utnyttja eller avyttra de teckningsrätter som de blev tilldelade i företrädesemissionen.

Genom företrädesemissionen ökar Immunicums aktiekapital med 137 750 SEK till 1 001 500 SEK. Antalet aktier ökar med 2 755 000 aktier till 20 030 000 aktier.

De som har tecknat utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 12 maj 2014. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras omkring den 3 juni 2014.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ OMX First North fortlöper fram till dess att Bolagsverket har registrerat aktiekapitalökningen. Handel i nya aktier beräknas påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 18 juni 2014, då de nya aktierna beräknas registreras på tecknarnas VP-konton.

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Immunicum.

För mer information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD Immunicum, +46 31 41 50 52,

jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.com

Redeye AB är utsedd till Immunicums Certified Adviser.

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Immunicum i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Immunicum avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt (inklusive tillägg därtill) som offentliggjorts av Immunicum och bland annat finns tillgängligt på dess webbplats.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Immunicum har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en “Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Immunicum publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket “ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket “prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Immunicum och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Immunicum för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Immunicum och de nya aktierna och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Immunicum anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet (inklusive tillägg därtill) och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Immunicum framtida prestation och de branscher inom vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar INTUVAX fas I/II data på ASCO 2014