Immunicums MERECA-studie utvald för muntlig presentation vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium

Pressmeddelande

20 december 2019

Immunicums MERECA-studie utvald för muntlig presentation vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium

Immunicum AB (publ) meddelade i dag att abstraktet med data från fas II-studien MERECA har valts ut för en muntlig presentation vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium den 6-8 februari 2020 i Orlando, Florida. I MERECA-studien undersöktes behandlingseffekten av ilixadencel, Immunicums ledande läkemedelskandidat, i kombination med Sutent® (sunitinib) som en första linjens behandling av patienter med metastaserad njurcancer. Immunicum meddelade topline-resultat från studien under det tredje kvartalet 2019 och kommer att presentera mer detaljerade resultat under symposiet, inklusive den första halvårsvisa uppföljningen av överlevnaden hos patienterna i studien.

– Endast ett begränsat antal abstrakt väljs ut för oral presentation på ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium. Att abstraktet för MERECA-studien valts ut är ett betydande erkännande av vårat arbete, säger Alex Karlsson-Parra, tillförordnad vd för Immunicum.

–Kombinationsbehandlingen med ilixadencel och sunitinib i MERECA-studien var fortsatt vältolererad och gav fullständiga och varaktiga tumörsvar hos patienter med metastaserad njurcancer. Detta har skapat ett intresse hos det internationella vetenskapliga och medicinska samfundet, kommenterade Dr. Magnus Lindskog, docent vid Uppsala universitetssjukhus och prövare i MERECA-studien.

Dessutom har abstraktet med resultaten från fas I/II-studien med ilixadencel hos patienter med Gastrointestinal Stromal Tumör (GIST) accepterats för en posterpresentation.

Information kring presentationerna:

Titel: A randomized phase II study with ilixadencel, a cell-based immune primer, plus sunitinib versus sunitinib alone in synchronous metastatic renal cell carcinoma
Session: Oral Abstract Session A.
Tid: 6 februari 2020, 13:00 till 14:15
Presentatör: Magnus Lindskog, Docent och Med Dr

Docent Magnus Lindskog är en klinisk onkolog vid Uppsala universitetssjukhus och deltog som huvudprövare i MERECA-studien.

Titel: Phase I trial evaluating safety and efficacy of intratumorally administered allogeneic monocyte-derived cells (ilixadencel) in advanced gastrointestinal stromal tumors
Session: Poster Session A
Tid: 6 februari 2020, 11:30 – 13:00; 18.00 – 19.00
Presentatör: Alex Karlsson-Parra, Docent och Med Dr

Immunicum kommer att offentliggöra de presenterade resultaten, inklusive den första halvårsvisa uppföljningen av överlevnaden hos patienterna i studien, via ett pressmeddelande i samband med presentationerna.

Om MERECA
MERECA är en explorativ, global, randomiserad, kontrollerad, öppen klinisk fas II-studie i vilken 88 nydiagnostiserade patienter med intermediär eller dålig prognos av metastaserad njurcancer inkluderades. Patienterna randomiserades 2:1 till att behandlas med antingen två intratumorala doser ilixadencel innan nefrektomi genomfördes, (den tumördrabbade njuren avlägsnas kirurgiskt) med efterföljande behandling med sunitinib, eller enbart behandling med sunitinib efter nefrektomin. Studiens primära mål var att utvärdera medianöverlevnad (OS) och överlevnad vid 18 månader. Bland de sekundära målen ingick säkerhet och tolerabilitet, tumörrespons och immunmarkörer inklusive T-cellsinfiltration.

Om njurcellscancer/njurcancer
Globalt diagnostiseras omkring 273 000 nya fall av njurcellscancer varje år, vilket utgör ungefär 2 procent av samtliga cancerfall. Den terapeutiska effekten hos befintliga behandlingar, så kallade riktade behandlingar, har ofta kort varaktighet och begränsad påverkan på livslängden. Eftersom det inte finns några alternativ till dessa behandlingar råder det ett stort medicinskt behov av nya behandlingar som är effektiva, mer kostnadseffektiva och med färre biverkningar.

Om GIST
GIST är den vanligaste formen av sarkom och är i hög grad resistent mot konventionell strålbehandling och cellgiftsbehandling. Även om imatinib och andra tyrosinkinashämmare (TKI) har revolutionerat den medicinska behandlingen av ej opererbar och/eller metastaserande GIST, så utgör TKI-resistens den största utmaningen, eftersom behandlingsalternativen för framskridna former av GIST är begränsade.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar (”off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler. Hittills har ilixadencel testats i en rad kliniska prövningar i olika solida tumörindikationer inklusive metastaserande njurcancer (mRCC), hepatocellulärt karcinom (HCC) och gastrointestinala stromala tumörer (GIST) och i kombination med flera standarder för vårdcancer terapier som tyrosinkinashämmare Sutent® (sunitinib) och Stivarga® (regorafenib) och checkpointhämmaren Keytruda® (pembrolizumab). Ilixadencel har genomgående upprätthållit en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil och visat initiala tecken på effekt, som visats i den randomiserade fas II MERECA-studien. Ilixadencel går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget kommer att inleda förberedelser för en pivotal studie.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Carlos de Sousa avgår som vd för Immunicum AB (publ)