Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)Pressmeddelande

26 mars 2018

Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (“Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 11.00 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, lokal E44, Vasagatan 1, 405 30 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10.30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 19 april 2018, samt
   
 2. senast torsdagen den 19 april 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), “Årsstämma”, Grafiska vägen 2, 412 63 Göteborg eller per e-post till info@immunicum.com.            

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 19 april 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.immunicum.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  2. om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 14. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen, bestående av Martin Lindström, valberedningens ordförande (utsedd av Loggen Invest AB), Evert Carlsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Bengt Andersson (utsedd av Bengt Andersson) samt Mats Dahlgren (utsedd av Mats Dahlgren) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 1 230 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseledamot arvoderas med 125 000 kronor, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska utgå. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst 100 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete.

Valberedningen föreslår beslut om att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av maximalt sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm samt nyval av Michael Oredsson. Agneta Edberg och Martin Lindström har avböjt omval. Michael Oredsson föreslås väljas som styrelseordförande. För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets hemsida www.immunicum.com. 

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som utsett Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs som Bolagets revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Valberedningens ställning
Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor samt procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2019:

 1. Förslag till val av ordförande vid årsstämman
 2. Förslag till val av styrelseledamöter
 3. Förslag till val av styrelseordförande
 4. Förslag till styrelsearvoden
 5. Förslag till val av revisor
 6. Förslag till revisionsarvode
 7. Förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2020 års årsstämma

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen
Styrelsens ordförande ska under september 2018, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, bjuda in Bolagets fyra största aktieägare att tillsammans bilda en valberedning. Inom fjorton dagar ska aktieägarna meddela ett beslut om de önskar utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och ska meddela beslut om de önskar utnyttja sin rätt inom en vecka. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2019. Om fyra aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter. Om tidigare än två månader före årsstämman en av aktieägarna som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sina platser till förfogande och valberedningens ordförande kan då bjuda in den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna att utse ny ledamot till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordförande inom sig.

Förslag till valberedningen
Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser etc. vilka kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Förslag av valberedningen
Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede etc. lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna ska sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen ska presentera sina förslag till beslut i så god tid att Bolaget kan presentera dessa i kallelsen till bolagsstämman, på vilken val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelsens sammansättning.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna, vilka är nominerade för val eller omval till styrelsen, offentliggörs på Bolagets webbplats, senast när kallelsen till bolagsstämman skickas ut:

 • Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag
 • Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget
 • Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.
 • Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

Valberedningens redogörelse för dess arbete
Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

Arvoden och kostnader
Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen.

Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om det bedöms nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete.

Sekretess
Valberedningen är bunden av sekretessavtal. Styrelsens ordförande ansvarar för att sekretessavtal upprättas med valberedningens ledamöter.

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till massmedia eller annars göra offentliga uttalanden avseende Bolaget, såvida inte styrelsens ordförande har givit tillstånd därför.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 b). Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter detta beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter detta beslut.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön och måluppfyllelserelaterad rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Om styrelsen därutöver bedömer att nya aktierelaterade incitament (till exempel personaloptioner) bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut.

Fast lön
Den fasta lönen ska beakta den enskildes prestationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Utvärdering och omprövning sker normalt en gång per år.

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga delen kan för verkställande direktören uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen, och för övriga ledande befattningshavare till högst 20 procent, av den årliga fasta lönen.

Pension
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionspremien ska för verkställande direktören motsvara högst 30 procent, och för övriga ledande befattningshavare högst 25 procent, av den ordinarie fasta månadslönen.

Avgångsvederlag m.m.
De ledande befattningshavarnas uppsägningstid ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska ej utgå. Verkställande direktören får dock ges rätt till extra ersättning om högst en årslön i händelse av sådan ägarförändring som innebär att Bolaget i sin helhet förvärvas eller övertas av annan.

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna erhåller sedvanliga förmåner i övrigt, såsom exempelvis företagshälsovård.

Beredning och beslut
Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören, som ska förelägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lägga till en ny § 8 i bolagsordningen enligt nedan, samt att bolagsordningens numrering ändras som en följd därav.

 • § 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas i Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 5 095 853 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 5 095 853 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka 10 procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 50 958 531. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Grafiska vägen 2 i Göteborg senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

*****
Göteborg i mars 2018
Styrelsen

 

 

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 76 243 6810
E-post: info@immunicum.com   

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com  

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Inbjudan till investerarkvällar