Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

26 mars 2019

Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (“Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10:30 i Sturegatan 15:s lokaler på Sturegatan 15, 114 36 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:00.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 17 april 2019, samt
 1. dels senast samma dag, onsdagen den 17 april 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), “Årsstämma”, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm eller per e-post till info@immunicum.com.     

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se vår integritetspolicy: http://immunicum.se/privacy-cookie-policy/.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 17 april 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.immunicum.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  2. om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 13. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram LTI 2019/2022.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 15. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen, bestående av Martin Lindström, valberedningens ordförande (utsedd av Loggen Invest AB), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Johan Sjöström (utsedd av Andra AP-fonden) samt Jamal El-Mosleh (utsedd av BISP Invest AB) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 405 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kr, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete skall utgå. För styrelseledamot bosatt utanför Europa kan en särskild ersättning utgå om 10 000 kronor per styrelsemöte, dock maximalt för fem möten per år. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst 100 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete.

Valberedningen föreslår beslut om att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Michael Oredsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm. Magnus Nilsson har avböjt omval. Michael Oredsson föreslås väljas som styrelseordförande. För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs som Bolagets revisor. Ernst & Young har meddelat att, för de fall att Ernst & Young AB väljs som revisor, kommer Anna Svanberg att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Valberedningens ställning
Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor samt procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2020:

 1. Förslag till val av ordförande vid årsstämman
 2. Förslag till val av styrelseledamöter
 3. Förslag till val av styrelseordförande
 4. Förslag till styrelsearvoden
 5. Förslag till val av revisor
 6. Förslag till revisionsarvode
 7. Förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2021 års årsstämma

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen
Styrelsens ordförande ska under september 2019, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, bjuda in Bolagets fyra största aktieägare att tillsammans bilda en valberedning. Inom 14 dagar ska aktieägarna meddela ett beslut om de önskar utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och ska meddela beslut om de önskar utnyttja sin rätt inom en vecka. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2020. Om fyra aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter. Om tidigare än två månader före årsstämman en av aktieägarna som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sina platser till förfogande och valberedningens ordförande kan då bjuda in den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna att utse ny ledamot till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordförande inom sig.

Förslag till valberedningen
Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser etc. vilka kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Förslag av valberedningen
Valberedningens förslag skall utarbetas och presenteras i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningens redogörelse för dess arbete
Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

Arvoden och kostnader
Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen.

Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om det bedöms nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 b). Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter detta beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter detta beslut.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön och måluppfyllelserelaterad rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Om styrelsen därutöver bedömer att nya aktierelaterade incitament (till exempel personaloptioner) bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut.

Fast lön
Den fasta lönen ska beakta den enskildes prestationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Utvärdering och omprövning sker normalt en gång per år.

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga delen kan för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen.

Pension
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionspremien ska för verkställande direktören motsvara högst 30 procent, och för övriga ledande befattningshavare högst 25 procent, av den ordinarie fasta månadslönen.

Avgångsvederlag m.m.
De ledande befattningshavarnas uppsägningstid ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska ej utgå. Verkställande direktören får dock ges rätt till extra ersättning om högst en årslön i händelse av sådan ägarförändring som innebär att Bolaget i sin helhet förvärvas eller övertas av annan.

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna erhåller sedvanliga förmåner i övrigt, såsom exempelvis företagshälsovård.

Beredning och beslut
Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören, som ska förelägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5.

 • Lydelsen av § 4 ändras från “Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.” till “Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.”
 • Lydelsen av 5 § ändras från “Antal aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.” till “Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram LTI 2019/2022
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner i enlighet med nedan föreskrivna villkor  (“LTI 2019/2022”). 

Bakgrund och motiv
Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 i enlighet med förslaget nedan. LTI 2019/2022 föreslås omfatta cirka 15 ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Bolaget.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2019/2022
LTI 2019/2022 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda i Bolaget. Teckningsoptionerna har en löptid om cirka tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden.
Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om emission av högst 2 306 439 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma nyckelpersoner anställda i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett pris motsvarande marknadsvärdet.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner
Bolaget kommer emittera teckningsoptioner till deltagarna och det kommer ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (optionspremien).

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,05 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 28 maj 2022 till och med den 28 juli 2022.

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av deltagarna. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om teckning. I samband med emittering av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.
Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Fördelning av teckningsoptioner, begränsning avseende dispositioner av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner
Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget och deltagarna har på grund härav delats upp i tre (3) olika kategorier:
Kategori A (VD) – högsta tilldelning om 691 931 teckningsoptioner.
Kategori B (Medlemmar i bolagsledningen (ej styrelsen)) – högsta tilldelning om 230 644 teckningsoptioner per person.
Kategori C (Övriga nyckelpersoner) – högsta tilldelning om  115 322 teckningsoptioner per person och lägsta tilldelning om 46 129 teckningsoptioner per person.

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 2 306 439 teckningsoptioner till nyteckning av aktie varav högst 691 931 teckningsoptioner till Kategori A, högst 1 153 220 teckningsoptioner till Kategori B och högst 461 288 teckningsoptioner till Kategori C, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 115 321,95 kronor, motsvarande vid fullt utnyttjande cirka 2,4 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma deltagarna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett pris motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna.

Kostnader
Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga väsentliga sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna bosatta i Sverige.

Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 7,83 kronor, 0,399 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 19,57 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,297 procent och en volatilitet om 42,56 procent.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för LTI 2019/2022, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Påverkan på viktiga nyckeltal
Kostnaderna för LTI 2019/2022 beräknas få en marginell påverkan på viktiga nyckeltal.

Utspädning
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI 2019/2022 kan upp till 2 306 439 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 2,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Utspädningseffekten har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 115 321,95 kronor.

Rätt till utdelning
De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 har beretts av Bolagets ersättningsutskott och arbetats fram av Bolagets styrelse med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med vissa större aktieägare.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Utestående program
Bolaget har inga utestående incitamentsprogram sedan tidigare.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 9 225 753 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 9 225 753 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka tio (10) procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 92 257 531. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Östermalmstorg 5 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.immunicum.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

*****
Stockholm, mars 2019
Immunicum AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Bokslutskommuniké 2018