Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 april 2017GÖTEBORG den 27 mars 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer meddelade idag de beslut som antagits vid årsstämman i Göteborg.

Vid årsstämman i Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida på nedanstående länkar:

Engelska: http://immunicum.se/investors/corporate-governance/general-meeting/
Svenska: http://immunicum.se/investerare-se/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 151 447 096 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 101 088 126 kronor överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 1 juli 2016 – 31 december 2016. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 juli 2016 – 31 december 2016.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde de befintliga styrelseledamöterna Agneta Edberg, Martin Lindström, Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm som styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som utsett Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 185 000 kronor, att fördelas på följande sätt: styrelseledamot arvoderas med 125 000 kronor, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 170 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska utgå. Årsstämman beslutade vidare att det, utöver styrelsearvodering, för styrelsen som helhet kan utgå sammanlagt högst 100 000 kronor för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete samt att styrelseledamot av bolaget kan tillåtas att genom eget bolag fakturera arvoderingen givet att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2 595 000 aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 2 595 000 aktier. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka 10 procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad och lättanvänd (allogen) behandling som har förmågan att utlösa individbaserade och potentiellt långtidsvarande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen. www.immunicum.com

För ytterligare information kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Mediakontakt 
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com or smay@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 13:30 CET.

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) tillkännager kommande presentationer på konferenser i maj