Kommuniké från årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)Göteborg, 2015-12-03 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Göteborg den 3 december 2015

 

Vid årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr. 556629-1786, den 3 december 2015 fattades huvudsakligen följande beslut:

 

  • Resultat- och balansräkningen för bolaget fastställdes.
  • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ansamlade förlust har disponeras på så sätt att 70 730 294 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 63 625 194 kr överförs i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete skall utgå. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst 225 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete. Styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt för bolaget. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Agneta Edberg, Bengt Furberg, Martin Lindström och Magnus Nilsson samt att nyvälja Magnus Persson som styrelseledamot (Sven Andréasson hade avböjt omval). Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Gunnar Källhed som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 003 000 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 100 150 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma, med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma. De nuvarande principerna innebär dock ett förtydligande av val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl. 15:10 (CET).

 

Frågor besvaras av: Jamal El-Mosleh, VD, telefon +46 (0) 703 319051, e-post jamal.el-mosleh@immunicum.com.

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye Advisory AB, org.nr 556795-1040.

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.immunicum.se.

 

Göteborg den 3 december 2015

 

IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar uppdaterade data från INTUVAX fas I/II-studie vid levercancer samt meddelar plan för fortsättning av studien