Kommuniké från årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)Göteborg, 2014-12-03 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Vid årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr. 556629-1786, den 3 december 2014 fattades huvudsakligen följande beslut:

 

 • Resultat- och balansräkningen för bolaget fastställdes.
   
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten har disponerats på så sätt att 35 115 671 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 99 239 820 kronor överförs i ny räkning.
   
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
   
 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
   
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete skall utgå. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst 150 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete. Styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt för bolaget. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Agneta Edberg, Sven Andréasson, Bengt Furberg och Martin Lindström samt att nyvälja Magnus Nilsson som styrelseledamot (Alex Karlsson-Parra och Per-Olof Gunnesson hade avböjt omval). Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Gunnar Källhed som huvudansvarig revisor.
   
 • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma, med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma. De nuvarande principerna innebär dock ett förtydligande av val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2014 kl. 15.10 (CET).

 

Frågor besvaras av: Jamal El-Mosleh, VD, telefon +46 (0) 703 319051, e-post jamal.el-mosleh@immunicum.com.

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye Advisory AB, org.nr 556795-1040.

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.immunicum.se.

 

Göteborg den 3 december 2014

 

IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar fortsatt lovande överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter