Kommuniké från årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)Göteborg, 2013-12-03 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Vid årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr. 556629-1786, den 3 december 2013 fattades huvudsakligen följande beslut:

 • Resultat- och balansräkningen för bolaget fastställdes. Från och med det gångna räkenskapsåret har redovisningsprincipen ändrats för när utgifterna för utveckling aktiveras. Dessa utgifter har nu  kostnadsförts direkt i resultaträkningen och kommer att aktiveras tidigast när ett läkemedelsutvecklingsprojekt befinner sig i fas III.
   
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den ackumulerade förlusten om 18,9 Mkr har balanserats i ny räkning.
   
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
   
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 75 000 kronor vardera till Sven Andréasson, Bengt Furberg och Per-Olof Gunnesson samt 50 000 kronor vardera till Alex Karlsson-Parra och Martin Lindström. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Agneta Edberg (ordförande), Bengt Furberg, Per-Olof Gunnesson, Alex Karlsson-Parra och Martin Lindström samt att nyvälja Sven Andréasson som styrelseledamot (Bengt Andersson hade avböjt omval). Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Gunnar Källhed som huvudansvarig revisor.
   
 • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma, med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma. Det nuvarande principerna innebär dock ett förtydligande av valberedningens arbetsuppgifter samt ger valberedningen mandat att, om det bedöms nödvändigt, på bolagets bekostnad anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet. Bolaget ska enligt de nuvarande principerna även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete.
   
 • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, varvid styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IMMUNICUM Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2013 klockan 14.15 (CET).

Frågor besvaras av: Jamal El-Mosleh, VD, telefon +46 (0) 703 319051, e-post jamal.el-mosleh@immunicum.com.

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission (bifirma för Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, org.nr 556549-4613).

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.immunicum.se.

Göteborg den 3 december 2013

 

IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Fortsätt läsa

Immunicum: Sven Andréasson ny styrelseledamot