Kommuniké från extra bolagsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)Vid extra bolagsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) den 18 maj 2016 fattades i huvudsak följande beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i företrädesemissionen (övertilldelningsoption). För närmare information om den planerade kapitalanskaffningen hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 25 april 2016.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 5 040 000 aktier.

Avslutningsvis beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen besök www.immunicum.se.

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Fortsätt läsa

Immunicum anlitar USA-baserade Accelovance och Midwest Melanoma Partnership (MMP) för att utvärdera INTUVAX och avancera de kliniska studierna i USA