Uppdatering av säkerhets- och överlevnadsdata i INTUVAX fas I/II-studie på levercancerGöteborg, 2015-08-24 12:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) lämnade idag en uppdaterad rapport av säkerhets- och överlevnadsdata från den pågående fas I/II-studien med INTUVAX för patienter med primär levercancer. Av totalt sju fullt behandlade patienter har fyra uppvisat en förlängd överlevnad jämfört med förväntat baserat på historiska data. Två av de tre patienter som fortfarande är vid liv har ännu inte har passerat förväntad medianöverlevnad.

Uppdateringen av säkerhets- och överlevnadsdata för den pågående fas I/II-studien (IM-102) med INTUVAX för patienter med primär levercancer (NCT01974661) visar att inga allvarliga biverkningar har kunnat härledas till vaccinet. Studiens öppna design gör det möjlighet att avläsa data löpande. Totalt ska tolv levercancerpatienter inkluderas i studien.

Till dags dato har nio (9) patienter med diagnosen primär hepatocellulär cancer (HCC) behandlats. Sju (7) av patienterna har fått alla tre inplanerade INTUVAX-doser. Alla patienter hade uppvisat tumörprogression (tumörtillväxt) efter konventionell förstahandsbehandling innan de sattes på behandling med INTUVAX.

Noteras kan att av de sju (7) patienter som fått alla tre inplanerade INTUVAX-doser, kunde fyra (4) uppvisa en överlevnad som översteg förväntad medianöverlevnad. Två av de sju fullt behandlade patienterna som ännu inte passerat förväntad medianöverlevnad är fortfarande vid liv.

Två (2) av studiens patienter drabbades av ett mycket snabbt sjukdomsförlopp redan före den första vaccindosen och avled innan den andra respektive tredje dosen kunde sättas in.

– Vi är glada att överlevnadsdata för levercancerstudien fortsätter att utvecklas väl. Tre patienter återstår att inkludera i studien, trots att vi har screenat många potentiella studiekandidater som inte har kunnat rekryteras till studien på grund av fördefinierade inklusionskriterier. Vi har haft nära kontakt med det studiecentra som genomför prövningen och har stort förtroende för att det jobb de gör för att rekrytera patienter till studien. En statusuppdatering kommer att lämnas under slutet på året där vi även hoppas kunna meddela mer konkreta planer på hur vi avser driva fortsättningen av projektet, säger Immunicums VD, Jamal El-Mosleh.

En justering av studieprotokollet, som godkänts av svenska läkemedelsverket, skapade möjlighet för Immunicum att inkludera en patient med gallgångscancer, som i ett första skede antogs vara primär levercancer. Denna patient har fått tre doser av INTUVAX och uppvisade inga tecken på vaccinrelaterade allvarliga biverkningar. När tumörprogression (tumörväxt) konstaterades efter en skiktröntgenundersökning (CT scan) sex månader efter fullbordad vaccination, inleddes behandling med gemcitabin (ett etablerat medel för att hämma cancersjukdomens immunosuppression) i kombination med cisplatin. Vid förnyad undersökning med skiktröntgen tre månader senare uppvisade patienten regression (minskning) av tumörstorleken och regression kvarstod även efter sex månader Denna patient med gallgångscancer är vid ännu liv 19 månader efter den första vaccindosen, vilket ska jämföras med en förväntad genomsnittlig medianöverlevnad om 11,7 månader (Valle et al N Engl J Med 2010: 362:1273) hos patienter med gallgångscancer som behandlas med gemcitabin i kombination med cisplatin.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Alex Karlsson-Parra, CSO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 705 16 75 79
alex.karlsson-parra@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

 

Om INTUVAX

INTUVAX är en immunoonkologisk produkt som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel utgörs av aktiverade dendritceller från friska givare. INTUVAX injiceras intratumoralt och antas orsaka en inflammatorisk reaktion som i slutfasen leder till aktivering av tumör-specifika cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) som i attackerar cancercellerna i primärtumör och metastaser. I en pågående fas II-studie på patienter med metastaserad njurcancer utvärderas förekomst och infiltration av CD8+ T-celler/CTLs i primärtumören, metastaser och frisk vävnad.

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vaccin för behandling av cancersjukdomar. En fas II-studie på bolagets mest framskridna projekt, INTUVAX mot njurcancer, startade under årets första halva. Bolagets projektportfölj innehåller ytterligare tre projekt mot olika typer av cancer, inklusive levercancer.

 

www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Magnus Persson föreslås till ny styrelseledamot i Immunicum