Välkommen till årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016Göteborg, 2016-09-26 – Styrelsen i Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, (“Bolaget”) har beslutat om att utfärda kallelse till årsstämma, vilken kommer att äga rum onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 11.00 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, lokal Volvosalen, Vasagatan 1, 405 30 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10.30.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 20 oktober 2016, samt (ii) senast torsdagen den 20 oktober 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), “Årsstämma”, Grafiska vägen 2, 412 63 Göteborg eller per e-post till info@immunicum.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  2. om dispositionen beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Beslut om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning.
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 14. Stämmans avslutande.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida på nedanstående länk:
http://immunicum.se/investerare-se/bolagsstamma/

Övrigt   

Hela kallelsen kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.immunicum.se under sektionen Investerare; Bolagsstämma; Kallelse till Bolagsstämma och kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2016. Annonsering om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri den 28 september 2016.

Denna information är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och reglerna vid Nasdaq First North Premier. Information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.40 CET den 26 september 2016.

För ytterligare information

Jamal El-Mosleh, VD             
Tel: +46 (0) 703 319 051     
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum AB (publ) är noterat på First North Premier. För mer information, besök Bolagets hemsida www.immunicum.se.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, org.nr 556581-2954.
Tel: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se 

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar vid årsmötet för the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 11 – 13 november