Immunicums valberedning för årsstämman 2017 utseddEnligt beslut vid Immunicums årsstämma den 26 oktober 2016 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2017. De fyra största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.
Valberedningens sammansättning:

Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Bengt Andersson, utsedd av Bengt Andersson
Mats Dahlgren, utsedd av Mats Dahlgren
Agneta Edberg, styrelsens ordförande

I samband med det konstituerande mötet har Evert Carlsson valts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls onsdagen den 26 april 2017.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums hemsida www.immunicum.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@immunicum.com.

För ytterligare information, kontakta:

Evert Carlsson, valberedningens ordförande
valberedning@immunicum.com

Agneta Edberg, styrelsens ordförande
Telefon: +46 (0) 70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.comBolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08.30 CET.

            

Keep reading

Immunicum: Quarterly report July 2016 – September 2016