Correction: Immunicum AB: Immunicum AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2021

Correction: Immunicum AB: Immunicum AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2021

 

Det pressmeddelande som skickades ut i går kl. 08.00 CET innehöll inte kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten har lagts till i pressmeddelandet nedan, som i övrigt överensstämmer med det tidigare publicerade pressmeddelandet.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com

 

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-Mail: brendan.payne@sternir.com

 

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj
Valency Communications
Telephone: +49 160 9352 9951
E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer, två stora utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

 

 

OKTOBER-DECEMBER I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK – (–).
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -32 844 (-47 880).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,16 (-0,58).
  • Immunicum anställer Lotta Ferm som Chief Financial Officer.
  • Immunicum presenterade fas II-data som visar minskad MRD och förbättrad överlevnad med DCP-001-behandling hos AML-patienter på ASH 2021.
  • Immunicum tillkännagav avslutad fas Ib och tidig stängning av ILIAD-studien. Under fjärde kvartalet 2021 avslutade företaget en omfattande onkologisk marknadsanalys och beslutade att välja gastrointestinala stromala tumörer (GIST) som utvecklingsfokus för ilixadencel 2022.
  • Immunicum publicerade verkningsmekanismen för DCP-001 i tidskriften Cells och presenterade nya forskningsdata på årsmötet för The Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).
  • Immunicum och PCI Biotech tillkännagav förlängningen av sitt forskningssamarbete med att utforska nya behandlingar med cancervaccin.

COVID-19

  • Covid 19-pandemin har inte påverkat Immunicum negativt i någon större utsträckning, möjligen resulterade den i en mindre försening av inledningen av fas I ALISON-studien i äggstockscancer under första halvåret 2021. För ytterligare information, gå till riskavsnittet på sidan 19 i den fullständiga rapporten. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Immunicum överförde patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics 

FINANSIELLT SAMMANDRAG FÖR PERIODEN OKT – DEC OCH HELÅRET 2021

oktdec oktdec jandec jandec
KSEK om inte annat anges 2021 2020 2021 2020
Rörelseresultat -31 746 -46 646 -130 100 -86 027
Perodens resultat -32 844 -47 880 -133 410 -89 248
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,16 -0,58 -0,73 -1,17
Likvida medel 155 313 167 643 155 313 167 643
Eget kapital 656 742 661 094 656 742 661 094
Antal anställda vid periodens slut 30 28 29 29

 

VD KOMMENTAR

Efter integrationen av DCprime och Immunicum under första kvartalet 2021 har teamen i Sverige och Nederländerna fortsatt att flätas sammas till det talangfulla och mycket engagerade team vi har idag. Den samlade och ständigt växande expertis som främjar vår förståelse av cancerimmunologin och de unika immunaktiverarvägarna som induceras av våra produkter samt optimeringen av våra tillverkningsprocesser är direkta resultat av sammanslagningen.

Framstegen i klinisk pipeline under 2021 utgör grunden för Immunicums positionering att adressera två stora utmaningar inom cancerterapi; att den övervägande majoriteten av cancerdödsfall ofta är en konsekvens av tumöråterfall, och att en stor grupp av patienter lider av tumörer som svarar dåligt på befintliga behandlingar, inklusive för närvarande tillgängliga cancerimmunterapier. Med vårt canceråterfallsvaccin strävar vi efter att förebygga, eller fördröja, återfall av cancertumörer där återfallsfrekvensen är hög. Och baserat på de kliniska svar som observerats i ett brett spektrum av solida tumörer, kan intratumoral immunaktivering ge nya terapeutiska alternativ vid svårbehandlade tumörer.

Vi har gjort tydliga val relaterade till vår kliniska pipeline, med akut myeloid leukemi och gastrointestinala stromala tumörer som de prioriterade indikationerna för våra ledande program DCP-001 respektive ilixadencel. Båda produkterna är baserade på Immunicums expertis inom allogen dendritcellsbiologi och kombinerar konkurrenskraftig effektivitet i de valda indikationerna med en god säkerhetsprofil och relativt enkel administrering.

Vårt FoU-team har gjort betydande framsteg i den fortsatta utvecklingen av våra tillverkningsprocesser och är alltjämt dedikerade till att stödja den kliniska pipelineutvecklingen, inklusive utvecklingen av nästa generations immunaktiverare.

Vi ser fram emot att få presentera vår Pipeline and Strategy Outlook, idag den 17 februari, kl. 18.00-19.00 CET och därmed hålla våra investerare uppdaterade om 2022 och vägen framåt.

Erik Manting
CEO

Bokslutskommunikén för 2021 finns tillgänglig på: http://immunicum.se/investors/financial-reports/

 

FINANSIELL KALENDER 2022

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022, kl. 08:00 CET
Årsredovisning för 2021 publiceras 15 april 2022
Delårsrapport jan – mars 2022 10 maj, kl 08:00 CET
Bolagsstämma 2022 10 maj 2022
Delårsrapport jan – juni 2022 26 augusti 2022, kl 08:00 CET
Delårsrapport jan – sep 2022 11 november 2022, kl 08:00 CET

 

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 17 februari 2022 kl 08:00 CET.

 

Immunicums ledningsgrupp kommer att presentera resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021, och ge pipeline- och strategiutsikter för 2022 idag kl. 18.00 CET (12.00 EST) via en direktsänd webbsändning tillgänglig på företagets webbplats:
https://immunicum.se/investors/events-presentations/ eller direkt via: https://youtu.be/5-QtB8vhGRk

Frågor kan ställas till ledningsgruppen såväl innan som under mötet. Frågorna skickas till ir@immunicum.com. En inspelning av mötet kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter att mötet avslutats.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com

 

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-Mail: brendan.payne@sternir.com

 

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj
Valency Communications
Telephone: +49 160 9352 9951
E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer, två stora utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilagor

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2021