Vi håller cancer i schack

<p>Middle aged man running in a field of grass, surrounded by mountains.</p>
Fler cancerpatienter än någonsin upplever initial behandlingsframgång, vilket leder till klinisk remission av sjukdomen. Men tumöråterfall är ett ständigt hot och ansvarigt för majoriteten av cancerrelaterade dödsfall. Därför fokuserar vi på behandlingar som tar sig an tumöråterfall.

Vårt tillvägagångssätt

Vårt mål är att komma med nya lösningar för underhållsterapi av tumörtyper med hög återfallsfrekvens – med säkerhetsprofiler i världsklass. Med hjälp av återfallsvaccination vill vi stärka immuniteten mot restsjukdom och förlänga tiden för cancerfri överlevnad.
Återkommande tumörer svarar ofta dåligt på befintliga terapier och många av de cancerformerna har utvecklats för att undvika immunförsvaret. Via intratumoral immunpriming kan vi synliggöra tumörer, vilket gör dem mer sårbara för immunattacker.

Dagens cancerbehandling

AML Underhållsterapi

Vid akut myeloid leukemi (AML) ligger underhållsbehandling i absolut framkant.
Mätbar restsjukdom (MRD) är associerad med låg återfallsfri överlevnad och låg total överlevnad.
Vididencel (DCP-001), vår egenutvecklade återfallsvaccination utvärderas i en klinisk fas 2-studie riktad mot AML-patienter med MRD.

Äggstockscancer

På grund av den höga återfallsfrekvensen är äggstockscancer den vanligaste dödsorsaken bland gynekologiska maligniteter.

En klinisk fas 1-studie pågår för att utvärdera säkerhet och effekt av vididencel vid äggstockscancer.
Om försöken lyckas, stöder studien utvecklingen av underhållsbehandling för äggstockscancer.

Intratumoral priming

Intratumoral priming med ilixadencel har visat kliniska tecken på effekt i ett brett spektrum av solida tumörer, inklusive gastrointestinala stromala tumörer (GIST).

När förstahandsbehandling misslyckats svarar GIST dåligt på dagens tillgängliga terapier.

GIST är en prioriterad indikation för nästa försök med ilixadencel.
<p>Image of a person front crawling in dark water. Mountains and dark clouds are seen in the background.</p>

AML Underhållsterapi

Vid akut myeloid leukemi (AML) ligger underhållsbehandling i absolut framkant.
Mätbar restsjukdom (MRD) är associerad med låg återfallsfri överlevnad och låg total överlevnad.
Vididencel (DCP-001), vår egenutvecklade återfallsvaccination utvärderas i en klinisk fas 2-studie riktad mot AML-patienter med MRD.

Äggstockscancer

På grund av den höga återfallsfrekvensen är äggstockscancer den vanligaste dödsorsaken bland gynekologiska maligniteter.

En klinisk fas 1-studie pågår för att utvärdera säkerhet och effekt av vididencel vid äggstockscancer.
Om försöken lyckas, stöder studien utvecklingen av underhållsbehandling för äggstockscancer.

Intratumoral priming

Intratumoral priming med ilixadencel har visat kliniska tecken på effekt i ett brett spektrum av solida tumörer, inklusive gastrointestinala stromala tumörer (GIST).

När förstahandsbehandling misslyckats svarar GIST dåligt på dagens tillgängliga terapier.

GIST är en prioriterad indikation för nästa försök med ilixadencel.

Pipeline

Vididencel

AML (monotherapy)
Underhållsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi med mätbar kvarvarande sjukdom.

Studie

ADVANCE II

Status

Långtidsuppföljning

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

AML (med oral 5’aza)
I kombination med godkänd underhållsbehandling

Status

Planerat

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

Äggstockscancer (med standarbehanding)
Underhållsbehandling

Studie

ALISON

Status

Pågående

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

Ilixadencel

Solida tumörer (multipla)
Kombination med tyrosinkinashämmare vid njurcellscancer, gastrointestinala stromala tumörer, hepatocellulärt karcinom, kombination med pembrolizumab vid multipla tumörer

Status

Färdigt

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

GIST, övrigt sarkom
Kombination med TKI

Status

Planerat

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

Preclinical

Plattform för NK-celler
Metod för expansion av minnes NK-celler

Status

Pågående

 • Preklinisk
 • Fas 1
 • Fas 2
 • Pivotal

Pågående kliniska tester

Om du som patient eller behandlande läkare är intresserad av någon av de pågående kliniska testerna, vänligen kontakta oss på info@mendus.com. Alla pågående tester finns också listade på clinicaltrials.gov.

Utökad tillgång

Mendus AB är hängivna till att upptäcka och utveckla nya säkra och effektiva cellterapiprodukter för solida tumörer och blodburna cancerformer för att förbättra överlevnadsresultat och livskvalitet. Vi gör det genom att sätta igång och stärka patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Följande är Mendus globala policy för utökad åtkomst för undersökningsterapier, t.ex. ilixadencel (INN) och Vididencel (DCP-001), som är avsedda att behandla allvarliga sjukdomar.


Med dendritcellsbiologins hjälp skapar vi nya cancerimmunterapier

Dendritiska celler styr immunförsvaret, inklusive immunövervakning av potentiella cellavvikelser som skulle kunna leda till cancer. Allt fler bevis tyder på att dynamiska interaktioner mellan dendritiska celler, som cellulär överhörning och utbyte av cellulärt innehåll, är avgörande för att klara den uppgiften.

På Mendus tillämpar vi dessa insikter i dendritcellbiologi för att designa nya immunterapier och möjliggöra meningsfulla kliniska fördelar för cancerpatienter.

<p>Close up of a female, dropping liquid from a pipette into a glass jar.</p>

Canceråterfallsvaccinet, vididencel (DCP-001), kommer från en patentskyddad cancercellinje. Under tillverkningen får vi dessa cancerceller att uttrycka dendritiska cellmolekyler på ytan, vilket gör dem mycket immunogena och lämpliga som vaccin.

Den intratumorala immunprimern, ilixadencel, omfattar proinflammatoriska dendritiska celler från friskt donatormaterial, som injiceras i tumören. Detta leder till lokal inflammation i tumörens mikromiljö och utlöser systemisk antitumörimmunitet. Vår prekliniska pipeline fokuserar på utformningen av nästa generation produkter och nya kombinationsterapier, inklusive kombination av vaccination och intratumoral priming.

Publikationer