Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

JANUARI – MARS I SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 794 (–) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -27 582 (-41 571) KSEK.
 • Resultat och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,25) SEK.
 • Immunicum överför patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics
 • Immunicum gav en pipeline och strategiöverblick. Under 2022 kommer det kliniska utvecklingsfokuset att ligga på i) fortsättningen och ytterligare uppdateringar av kliniska data av ADVANCE II-studien som utvärderar DCP-001 i underhållsmiljön för akut myeloid leukemi (AML), ii) fortsättningen av ALISON-studien i äggstockscancer, som kommer att leverera en första klinisk avläsning 2022 och iii) utvärderingen och förberedelsen av TROY-studien, som kommer att utvärdera Ilixadencels potential i gastrointestinala stromala tumörer (GIST)
 • Immunicum har gjort ytterligare framsteg med att etablera sin nya forskningsanläggning i Leiden, Nederländerna, som kommer att införliva företagets processutveckling och tillverkningskapacitet för cellbaserade immunterapier. Företaget räknar med att slutföra flytten till sina nya anläggningar under andra kvartalet 2022.
 • Fortsatta framsteg när det gäller att utforska potentiella synergier mellan Immunicums plattform och produktkandidater med nuvarande vårdstandard inom Immunicums nyckelcancerindikationer och andra cellbaserade cancerterapier och biologiska läkemedel under utveckling inom onkologi.


COVID-19, KRISEN I UKRAINA

 • Hittills har Immunicum endast haft begränsad påverkan på sin verksamhet på grund av Covid-19-pandemin
 • Immunicum har ingen direkt exponering mot Ukraina och Ryssland relaterat till daglig verksamhet och pågående kliniska prövningar
 • Fortsatta osäkerheter på aktiemarknaden och leveranskedjan kan påverka vår verksamhet på längre sikt
 • För ytterligare information, gå till riskavsnittet på sidan 18.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Immunicum deltar i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT
 • Immunicum presenterar prekliniska data som visar synergi av DCP-001 med standardbehandlingar för akut myeloid leukemi
 • Immunicum utser Leopold Bertea till Chief Technology Officer

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  Jan-Mar Jan-Mar Helår
KSEK om inget annat anges 2022 2021 2021
Rörelseresultat -26 820 -40 780 -130 100
Nettovinst/förlust -27 582 -41 571 -133 410
Vinst/förlust per aktie, före och efter utspädning -0,14 -0,25 -0,73
Kontanter 122 926 118 960 155 313
Eget kapital 629 257 619 100 656 742
Antal anställda vid periodens utgång 32 30 29


VD KOMMENTAR

”Under Q1 presenterade vi den reviderade pipeline- och strategiutsikten vid investerarevenemang i Stockholm och Göteborg.

Under 2022 kommer vi att få mer inblick i hur de lovande initiala effekterna av DCP-001-vaccination på MRD som presenterades på ASH2021, kan översättas till potentiell återfallsfri och total överlevnad. Vi förväntar oss att tillhandahålla nästa uppdatering av ADVANCE II-studien baserad på fullständiga MRD-data från alla behandlade patienter och återfallsfri överlevnadsstatus under andra kvartalet 2022.

I den pågående ALISON Fas I-studien studerar vi säkerheten och genomförbarheten av DCP-001 återfallsvaccination vid äggstockscancer. Om försöken lyckas kan det öppna upp för utvecklingen av återfallsvaccination som ny underhållsbehandling vid äggstockscancer.

Vi förväntar oss att kunna rapportera initiala data från ALISON-studien i mitten av 2022.

Av de olika indikationerna som hittills studerats med ilixadencel anser vi att gastrointestinala stromala tumörer (GIST) representerar den mest attraktiva möjligheten. Detta på grund av de mycket låga svarsfrekvenserna på de terapier som för närvarande finns tillgängliga efter initialt behandlingsmisslyckande.

De nyligen publicerade resultaten av MERECA-studien i njurcellscancer har ytterligare ökat vår förståelse för biologin och den terapeutiska kombinationspotentialen av ilixadencel med tyrosinkinashämmare som sunitinib. Detta ger ytterligare grund för våra pågående förberedelser av en klinisk prövning i kombination med tyrosinkinashämmare i GIST.

Under första kvartalet 2022 inledde vi flytten till våra nya anläggningar i Leiden BioScience Park. Vår interna expertis stödjer den kliniska pipelinen, optimeringen av våra tillverkningsprocesser och partnerinsatser. Immunicum i det nya cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT, finansierat av Dutch National Growth Fund, som kommer att stödja utbyggnaden av våra Leiden-baserade FoU-anläggningar.

Trots de utmanande förhållandena för den biofarmaceutiska industrin relaterade till Covid-krisen, geopolitisk instabilitet och relaterade störningar av sjukhusvård och leveranskedjor, har sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime, nya beslut om riktningen för pipelinen och lovande nya FoU-initiativ gjort det möjligt för företaget att göra betydande framsteg under 2021 och att definiera våra mest lovande program under det första kvartalet 2022. Vi är fortsatt engagerade i att ta oss an viktiga utmaningar i cancerterapilandskapet med konkurrenskraftiga produktkandidater och ser fram emot den fortsatta utformningen av vår kliniska pipeline under 2022.

Slutligen, trots att utnämningen skedde efter rapportperiodens slut, vill jag använda tillfället att välkomna Leopold Bertea, PhD, som vår nya Chief Technology Officer. Dr. Bertea tillför en imponerande meritlista inom biofarmaceutisk processutveckling och produktion till Immunicum, inklusive tillverkning i kommersiell skala. Han kommer att driva uppbyggnaden av en global tillverkningsinfrastruktur för DCP-001 och bygga ut företagets processutvecklingskapacitet för våra nuvarande och framtida produkter.

Tack,

Erik Manting, Ph.D.

Verkställande direktör

Q1-rapporten för 2022 finns tillgänglig på: http://immunicum.se/investors/financial-reports/


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilagor

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Immunicum utser Leopold Bertea till Chief Technology Officer