KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)

Pressmeddelande

Stockholm, 8 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 10:00 i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 2 maj 2022, samt
  2. dels senast onsdagen den 4 maj 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), ”Årsstämma”, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller per e-post till info@immunicum.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 4 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman via post och e-post enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.immunicum.com. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till Bolaget i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.immunicum.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Framläggande och godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut

                   a)    om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b)    om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)    om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8.      Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
9.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10.      Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11.      Beslut om ändring av bolagsordningen.
12.      Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025.
13.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14.      Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Erik Esveld (utsedd av Van Herk Investments BV) valberedningens ordförande, Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Gunnar Hörnsten (utsedd av Loggen Invest AB) och Mats Andersson (utsedd av Holger Blomstrand Byggnads AB) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 9–10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska vara oförändrat och utgå med totalt 2 300 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 600 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 275 000 kronor. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvesson. Christine Lind föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2021 samt Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Valberedningen föreslår att den registrerade revisionsbyrå Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för det fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, Charlotte Holmstrand kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken upprättad av Euroclear Sweden AB, mottagna poströster och aktieägare som deltar fysiskt på stämman, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att till justeringsperson utse en aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget i enlighet med regel 1.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och som deltar fysiskt på bolagsstämman.

Punkt 7 b). Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime, efterföljande beslut avseende målsättning med pipelinen och lovande nya FoU-initiativ har resulterat i en mer omfattande och bredare långsiktig vision för Bolaget. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla banbrytande terapier inom en rad cancerindikationer och att behandla svårbehandlade tumörer med hjälp av nuvarande och nästa generations immunprimers. För att framhålla integrationen av Immunicum och DCprime och den nya strategiska riktningen för det sammanslagna bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 avseende Bolagets företagsnamn i enlighet med nedan.

  • Lydelsen av § 1 ändras från ”Bolagets företagsnamn är Immunicum AB (publ). Bolaget är publikt (publ).” till ”Bolagets företagsnamn är Mendus AB (publ). Bolaget är publikt (publ).”

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Personaloptionsprogrammet 2022/2025”) i enlighet med förslaget nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling på aktien i Bolaget.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 150 000 kronor. Överteckning ska inte kunna ske.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tid för teckning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 11 maj 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 31 oktober 2025.

Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett pris motsvarande 140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 11 maj 2022 till och med den 24 maj 2022 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,05 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Eventuell överkurs vid teckning av aktie ska tillföras den fria överkursfonden.

Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Omräkningsvillkor

Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

B) Antagande av Personaloptionsprogrammet 2022/2025

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta Personaloptionsprogrammet 2022/2025 i enlighet med nedan villkor.

Högst 3 000 000 personaloptioner (”Personaloptionerna”) ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025. Tilldelning av Personaloptioner ska ske så snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande och senast 31 augusti 2022.

Personaloptionsprogrammet 2022/2025 ska omfatta anställda i Bolaget eller dotterbolag till Bolaget (”Deltagarna”). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom koncernen. Fördelningen av Personaloptioner framgår nedan:

Kategori Maximalt antal Personaloptioner
per Deltagare
Maximalt antal Personaloptioner
i kategorin
VD 900,000 900,000
Andra ledande befattningshavare (högst 4 personer) 420,000 1,680,000
Övriga nyckelpersoner (högst 10 personer) 75,000 420,000

Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att (i) Deltagarens anställning hos Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) Deltagaren har ingått ett separat avtal gällande Personaloptionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med Deltagarna innehåller bestämmelser om att Personaloptionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade Personaloptioner förfaller i samband med att Deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget eller dess dotterbolag upphör.

Personaloptionerna ska tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.

De tilldelade Personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2023), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2024) samt ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2025) räknat från tilldelningstillfället. Intjäning kräver att Deltagaren fortfarande är anställd av Bolaget eller dess dotterbolag. Om Deltagarens anställning avslutas av Deltagaren eller på grund av Deltagarens avtalsbrott ska samtliga Personaloptioner omedelbart förfalla och ska inte kunna utnyttjas. Om anställningen avslutas av andra skäl kan intjänade Personaloptioner utnyttjas men rätten till Personaloptioner som ännu inte intjänats upphör att gälla. Styrelsen har rätt att avvika från det föregående i enskilda fall. Slutliga villkor ska beslutas av styrelsen och regleras i separata personaloptionsavtal.

Förutsatt att Personaloptioner tilldelats och intjänats berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med 1 september 2025 till och med 31 oktober 2025 förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidareöverlåtas från Bolaget till Deltagarna enligt punkt C nedan.

Deltagande i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med Deltagarna och administrationen av Personaloptionsprogrammet 2022/2025. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige. Vidare äger styrelsen i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2022/2025, helt eller delvis.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 enligt punkt B ovan.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 september 2025 till och med 31 oktober 2025. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

D. Utspädning och kostnader för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 m.m.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som ges ut i anslutning till Personaloptionsprogrammet 2022/2025 kan 3 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (med reservation för eventuell omräkning). Utspädningseffekten har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådan emission.

Kostnader

Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om Personaloptionerna utnyttjas kommer Personaloptionsprogrammet 2022/2025 att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på Deltagarens anställningsförhållande, hur många Personaloptioner som tjänas in och på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen erhåller, det vill säga Personaloptionernas värde vid utnyttjandet 2025.

Baserat på antagandet att samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 tjänas in, en antagen aktiekurs om 6 kronor vid utnyttjandet av Personaloptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 0,6 MSEK.

Utestående incitamentsprogram

Bolaget har två utestående incitamentsprogram enligt nedan.

LTI 2019/2022 som omfattar 1 809 277 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 19,90 kronor under perioden från och med 28 maj 2022 till och med 28 juli 2022.

LTI 2021/2024 som omfattar 1 286 092 personaloptioner samt 660 000 aktierätter. Personaloptionerna samt aktierätterna tjänas in med 1/3 varje år under en treårsperiod och intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd. Varje personaloption som har tjänats in ger rätt att under påkallandeperioden förvärva en aktie i Bolaget till teckningskursen 7,35 kronor och varje aktierätt som har tjänats in ger rätt att under tiden för påkallandeperioden förvärva en aktie i Bolaget motsvarande kvotvärdet på aktien. Påkallandeperioden för personaloptionerna samt aktierätterna är från och med den 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024.

Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogrammet 2022/2025 har utarbetats av ersättningsutskottet och har färdigställts av styrelsen med hjälp av med externa rådgivare och efter samråd med några av Bolagets större aktieägare.

E. Bemyndiganden och beslutsregler

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Förslagen enligt A-C ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 199 400 599. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.immunicum.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

___________________________

Stockholm, april 2022

Immunicum AB (publ)

Styrelsen

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

 

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com

 

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer, två stora utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Inbjudan till Immunicums Investerarmöte i Göteborg den 14 mars 2022